Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để cài tài liệu bài tập giờ Anh lớp 7 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục bài bác tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút giờ Anh 7 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề bình chọn 1 tiết Tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn từ có phần gạch ốp chân được phạt âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D phạt âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C phạt âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /i/. Đáp án B phân phát âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ to lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to lớn school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vị you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính phí time, I usually ______.A. Listen khổng lồ music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ to the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đến lớp bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít bắt buộc cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì bây giờ đơn diễn đạt sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít phải cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Vị vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai 1-1 (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ win vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm cho gì)

Dịch: Tôi cực kỳ thích đun nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm gì/ mê say gì); các từ “go camping: cắm trại”

Dịch: các bạn có thích cắn trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là gia nhập các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi hay nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ say đắm gì)

Dịch: bố tôi thích đánh đấm xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: chúng ta ghét nạp năng lượng mì. Họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); nhà ngữ (I and my friend) số nhiều đề nghị động từ chủ yếu không bắt buộc chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và bạn tôi thường đến công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine bắt buộc ta yêu cầu “will be”

Dịch: Tôi hy vọng mọi đồ vật sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go khổng lồ school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. & Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes lớn school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh sống câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: và on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi vì with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Ăn Hoa Chuối Có Tốt Không - 7 Lợi Ích Của Hoa Chuối Đối Với Sức Khỏe

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở vị trí đầu: My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi phương pháp nấu nướng lúc tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi khôn xiết thích điều đó và đó là khi tôi ban đầu sở ưa thích của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này vô cùng thú vị với ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Sau đó tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở phần 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy cách làm từ mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin sống cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: sau đó tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi ban đầu sở đam mê này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng xung khắc từ cha tối lúc ông ấy về từ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học biện pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi khó khăn nhưng nó hết sức thú vị và tất cả ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother tóm tắt the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby to lớn her.

C. Our brother nói qua the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money khổng lồ buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going khổng lồ bed.

B. Nga often read a book before going lớn bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library to lớn borrow books.

C. She is sometimes go lớn library to lớn borrow books.

D. She goes lớn sometimes library khổng lồ borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go to lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How bởi your father go lớn work?

B. How does your father goes khổng lồ work?

C. How vày your father goes to lớn work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên thực sự hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Hóa 2015, Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2015 (Giải Chi Tiết)

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ mê thích gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì miêu tả sự thật.