Ở bài viết dưới đây, IELTS Cấp tốc sẽ cùng các em học sinh lớp 6 khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về Thì hiện đối kháng (Present Simple tense), giúp những em nâng cấp kỹ năng giải nhanh và đúng chuẩn khi làm dạng bài tập chia Thì hiện tại đơn lớp 6 (word form) nhé.

Bạn đang xem:


*
*
*

Bài 1: Complete the sentences in the Present Simple tense in affirmative form

I always ____________ (listen) khổng lồ music in the morning.We ________________ (have) pink shirts at home.Kate & Cynthia _______________ (like) that TV show!I never _____________ (watch) TV at night.We _________________ (want) something khổng lồ eat now!She _____________ (like) black T-shirts.My sister ____________ (have) a new pair of jeans.He _________________ (need) a new uniform.My brother _____________ (like) to lớn go shopping at the mall.Ernesto ________________ (play) videogames every day!

Bài 2: Complete the sentences in the Present Simple tense in negative form

I _______________ (not/watch) movies on Netflix.We _____________ (not/like) to eat at restaurants in this city.They ____________ (not/work) every day.Paola và Luis _____________(not/listen) khổng lồ rock music.We ________________ (not/have) English classes on Saturday.She ________________ (not/have) English classes on Sunday.Emily _______________ (not/do) her homework at night.He ________________ (not/go) to lớn the supermarket on the weekend.Manuel ____________ (not/like) khổng lồ eat sushi here.My sister _____________ (not/exercise) in the morning.

Bài 3: Complete the text with the “s” for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets

Lisa’s mother always _______ (wake) her up at seven o’clock. She _______ (get) up và _______ (go) to lớn the bathroom. There she _______ (wash) và _______ (brush) her teeth. Then she _______ (walk) downstairs & _______ (have) breakfast. Then she _______ (say) goodbye khổng lồ her parents và _______ (leave) the house. She usually _______ (catch) the bus lớn school where she _______ (meet) some friends. After school, she _______ (do) her homework và _______ (study) for a test. Then she _______ (chat) with her friends, _______ (read) a book or _______ (watch) one of her favourite sitcoms.

Bài 4: Complete the sentences by putting the verbs into the correct size of Present Simple

1. I _________________ (be) in a café now.

2. _________________ (she / play) tennis every week?

3. They _________________ (go) to the cinema every Wednesday.

4. _________________ (she / be) a singer?

5. You _________________ (find) the weather here cold.

6. _________________ (they / be) on the bus?

7. Lucy _________________ (ride) her bicycle lớn work.

Xem thêm: Sử Dụng Cấu Trúc So That In Order To Và So As To Trong Tiếng Anh

8. Why _________________ (he / be) in France?

9. I _________________ (not / play) the piano often.

10. It _________________ (not / be) cold today.

Bài 5: form questions in the Present Simple with the words given

What / you / have / for breakfast ?When / he / come / on Fridays ?How often / she / go out / with her friends ?Your brother / live / in England ?The kids / lượt thích / their new English teacher ?

Bài 6: Complete the sentences by putting the verbs into the correct size of Present Simple

We __________ (be) from Portugal._____________ (we / make) too much noise at night?Where ____________ (Harry / study)?___________ (it / be) foggy today?We __________ (not / be) late.They ____________ (not / like) animals.Where ____________ (you / be)?He ____________ (not / be) an accountant.___________ (the dog / eat) chicken?She _____________ (be) my sister.

Đáp án

Bài 1

ListenHaveLikeWatchWantLikesHasNeedsLikesPlays

Bài 2

Don’t watchDon’t likeDon’t workDon’t listenDon’t haveDoesn’t haveDoesn’t doDoesn’t goDoesn’t likeDoesn’t exercise

Bài 3

Lisa’s mother alwayswakesher up at seven o’clock. Shegetsup andgoesto the bathroom. There shewashesandbrushesher teeth. Then shewalksdownstairs andhasbreakfast. Then shesaysgoodbye to her parents andleavesthe house. She usuallycatchesthe bus khổng lồ school where she meets some friends. After school, shedoesher homework andstudiesfor a test. Then shechatswith her friends,readsa book orwatchesone of her favourite sitcoms.

Bài 4

I’m in a café now.Does she play tennis every week?They go lớn the cinema every Wednesday.Is she a singer?You find the weather here cold.Are they on the bus?Lucy rides her bicycle to work.Why is he in France?I don’t play the piano often.It isn’t cold today.

Xem thêm: Cách Làm Giá Bằng Lá Tre - Cách Ủ Giá Đỗ Bằng Lá Tre

Bài 5

What bởi you have for breakfast?When does he come on Fridays?How often does she go out with her friends?Does your brother live in England?Do the kids lượt thích their new English teacher?

Bài 6

We are from Portugal.Do we make too much noise at night?Where does Harry study?Is it foggy today?We aren’t late.They don’t lượt thích animals.Where are you?He isn’t an accountant.Does the dog eat chicken?She’s my sister.

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng cũng như xong xuôi các bài bác tập chia Thì bây giờ đơn lớp 6 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc sẽ giúp những em học sinh lớp 6 nắm vững hơn về kiểu cách sử dụng thì này trong giờ Anh. Các em lưu giữ hãy tiếp tục luyện tập để đạt được công dụng tốt nhất nhé!