Thuyết trình về môi trường ❤️️ô nhiễm và bảo vệ môi trường

     

Trong nội dung bài viết này, KISS English cùng chúng ta tìm hiểu bài thuyết trình giờ Anh về môi trường. Hãy theo dõi nhé. 

Xem ngay phương pháp học tự vựng rất tốc cùng nhớ thọ tại đây nhé: 


Video phía dẫn giải pháp học tự vựng tiếng Anh hết sức tốc cùng nhớ thọ | Ms Thuỷ KISS English

Môi trường vẫn vẫn là một chủ đề phổ cập trong các nội dung bài viết và thuyết trình tiếng Anh. Trong nội dung bài viết này, KISS English cùng các bạn tìm hiểu bố cục bài trình diễn tiếng Anh về môi trường. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Thuyết trình về môi trường ❤️️ô nhiễm và bảo vệ môi trường


Bố Cục bài Thuyết Trình tiếng Anh Về Môi Trường

*
Bố Cục bài Thuyết Trình giờ đồng hồ Anh Về Môi Trường

Cũng như tía cục của các bài nói khác, bố cục bài thể hiện tiếng Anh về môi trường sẽ gồm cha phần:

Phần mở đầuNội dung chínhPhần kết

Phần mở đầu

Cần nêu khái quát và trọng tâm vào vấn đề mà đề bài bác đang đề cập tới.

Ví dụ: Đề bài bác về vì sao cần phải đảm bảo an toàn môi trường

The environment is a place of residence for humans, plants, và animals, so protecting the environment is an indispensable activity khổng lồ ensure that everything grows at its best.

(Môi trường là địa điểm sinh sống của tất cả con người và động thực vật, vày vậy, bảo vệ môi ngôi trường là hoạt động tất yếu ớt để bảo đảm an toàn mọi đồ phát triển tốt nhất)

Nội dung chính

Các chúng ta có thể nói về các nội dung sau:

Thực trạng môi trường thiên nhiên hiện nay, nguyên nhân ô nhiễm môi trườngCác biện pháp đảm bảo an toàn môi trường hiện tại nayĐưa ra thông điệp đảm bảo môi trường (hậu quả của tiêu diệt môi trường, sự cố gắng của nạm giới,…)Những hành động cụ thể giúp bảo đảm môi trường

Phần kết

Tóm tắt lại ý chủ yếu và nhấn mạnh tầm quan liêu trọng/ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, nêu quan tâm đến của bạn (hy vọng, góp phần của phiên bản thân,…)


50 từ Vựng hay được dùng Trong bài xích Thuyết Trình giờ đồng hồ Anh Về Môi Trường

Sau đây là một số từ vựng phổ cập thường được sử dụng trong bài thuyết trình giờ đồng hồ Anh về môi trường.

acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xítatmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyểnbiodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng chủng loại sinh họccatastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họaclimate /ˈklaɪmət/ khí hậuclimate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng đổi khác khí hậucreature /ˈkriːʧə/ sinh vậtdestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủydisposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏdesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quy trình sa mạc hóadeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừngdust /dʌst/ lớp bụi bẩnearthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn cồn đấtecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái họcecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh tháialternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ tích điện thay thếenvironment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trườngenvironmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường họcerosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mònexhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thảifamine /ˈfæmɪn/ nạn đóipesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâufertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bóngreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng bên kínhindustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ hóa học thải công nghiệpnatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ khoáng sản thiên nhiênoil spill /ɔɪl spɪl/ sự thế tràn dầuozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zônpollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễmpreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồnrainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng sức nóng đớisea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biểnsewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thảisolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trờisolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trờiurbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quy trình đô thị hóaharmful /ˈhɑːmfʊl/ khiến hạirenewable /rɪˈnjuːəbl/ rất có thể phục hồireusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụngtoxic /ˈtɒksɪk/ độc hạipolluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễmbiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủysustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vữnghazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểmorganic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơman-made /mən-meɪd/ nhân tạoenvironment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiết với môi trườngprotect /prəˈtɛkt/ bảo vệpurify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọcrecycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế

Mẫu bài xích Thuyết Trình giờ Anh Về Môi Trường

*
Mẫu bài Thuyết Trình giờ Anh Về Môi Trường

Mẫu 1: bảo đảm an toàn môi trường

What is the environment? It’s the air we breathe, the water we drink, và is everything we need for our life. However, that environment is being damaged day by day. The air is contaminated, the water becomes dirt and poisoned, & many countries in the world are facing extreme weather conditions. Sadly, our activities are one of the major causes of pollution. Therefore, it’s important to lớn know that protecting our planet starts with you! Dear government, please be more strict to actions that harm our environment. Dear enterprises, don’t do things that seriously pollute the water và the air, let’s spend time & money finding the right way lớn run your business. Sustainable development is the key khổng lồ the future. Finally, dear individuals, my friends, you can use less plastic, plant a tree, reuse things & do many other actions. Protecting the environment is a powerful way to save ourselves và our future. Let’s say no to lớn pollution and stand up for the Earth.

Xem thêm: Kích Thước Tiêu Chuẩn Sân Cầu Lông Tiêu Chuẩn Đánh Đơn Và Đánh Đôi

Dịch:

Môi ngôi trường là gì? Đó là không khí bọn họ thở, nước bọn họ uống với là phần đa thứ bọn họ cần cho cuộc sống đời thường của mình. Tuy nhiên, môi trường xung quanh đó đã bị tàn phá từng ngày. Không khí bị ô nhiễm, nước trở nên không sạch và truyền nhiễm độc, nhiều quốc gia trên quả đât đang phải đương đầu với đk thời tiết tương khắc nghiệt. Đáng bi lụy thay, các chuyển động của bọn họ là trong số những nguyên nhân thiết yếu gây ô nhiễm. Do đó, điều quan trọng đặc biệt là phải ghi nhận rằng việc đảm bảo an toàn hành tinh của bọn chúng ta bắt đầu từ bạn! Thưa chủ yếu phủ, xin hãy nghiêm nhặt hơn với những hành động làm tổn sợ hãi đến môi trường thiên nhiên của bọn chúng ta. Những doanh nghiệp thân mến, đừng làm những việc gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước và không khí, chúng ta hãy dành thời gian và tài lộc để tìm kiếm ra một hướng đi đúng mực để điều hành các bước kinh doanh của mình. Phân phát triển bền chắc là khóa xe của tương lai. Cuối cùng, các cá nhân thân mến, các bạn của tôi, các chúng ta có thể sử dụng ít nhựa hơn, trồng một chiếc cây, tái sử dụng mọi đồ vật và làm nhiều hành động khác. Bảo đảm an toàn môi trường là một trong những cách mạnh bạo để cứu giúp chính họ và sau này của chúng ta. Hãy nói không với ô nhiễm và độc hại và vùng dậy vì Trái đất.

Mẫu 2: Ô lây truyền môi trường

In recent years, the natural calamity situation has become more and more serious. Dangerous storms, volcanic eruptions, Arctic ice are slowly melting. These all come from global warming. What is the cause of global warming? First, greenhouses are one of the major causes of global warming. Because greenhouses have very high heat absorption. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transmitted to the earth by the sun will be absorbed và retained by the sun. Normally, the emitted C02 gas will be absorbed by the plants và returned lớn the O2 gas. But the indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. These are the main causes of global warming. When the earth warms, it means climate change. Hence the phenomena such as melting ice mentioned in the first section have appeared. We are developing right now, but this development is not sustainable. If we remain indifferent, we will kill ourselves. Although we cannot change what happened, we can improve the environment together.

Dịch:


Những năm vừa mới đây tình trạng thiên tai ngày một nặng nề. Những cơn lốc nguy hiểm, núi lửa phun trào, băng nghỉ ngơi Bắc rất đang dần dần tan chảy. Những điều này đều đến từ sự nóng lên của trái đất. Nguyên nhân của việc trái đất bị nóng dần lên là gì? máy nhất, đơn vị kính là trong những nguyên nhân khủng dẫn tới sự nóng lên của trái đất. Bởi vì nhà kính bao gồm tính hấp thụ nhiệt siêu cao. Nguyên nhân thứ hai kia là do lượng khí CO2 thải ra ngoài không khí. Bởi số lượng khí CO2 tăng cao, lượng sức nóng từ phương diện trời truyền đến trái đất sẽ ảnh hưởng khí này hấp thụ với giữ lại. Thông thường, lượng khí C02 được thải ra sẽ tiến hành cây xanh hấp thụ với trả lại khí O2. Mà lại do câu hỏi chặt phá rừng bừa bãi để cho lượng cây xanh không đủ. Đây là những tại sao chính dẫn tới việc trái khu đất nóng lên. Lúc trái đất nóng lên đồng nghĩa với việc biến hóa khí hậu. Cho nên vì thế những hiện tượng lạ như băng chảy được đề cập đến tại đoạn đầu đang xuất hiện. Hiện nay tại chúng ta đang cải cách và phát triển nhưng sự cải cách và phát triển này ko bền vững. Nếu chúng ta còn thờ ơ thì họ sẽ tự làm thịt chết thiết yếu mình. Tuy vậy con fan không thể biến hóa những gì đã xảy ra nhưng bạn có thể cùng nhau nâng cao môi trường.

Xem thêm: Mẹo Chép Danh Bạ Vào Iphone Bằng Itools Lưu Danh Bạ Iphone Vào Outlook

Tham khảo thêm bài viết của KISS English:


Nói Về Ô Nhiễm môi trường thiên nhiên Bằng giờ đồng hồ Anh 2022

Lời Kết

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng về bài bác thuyết trình tiếng Anh về môi trường mà KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này cân xứng và hữu dụng với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ với hiệu quả.

Đọc thêm bài viết về Ms Thuỷ share hành trình nhằm học tiếng Anh trở nên đối chọi giản:

https://vietnamnet.vn/ceo-kiss-english-chia-se-hanh-trinh-de-hoc-tieng-anh-tro-nen-don-gian-2067636.html