Các Dạng Bài Tập Chương Nito-Photpho

     

8 dạng bài tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học tất cả giải bỏ ra tiết

Với 8 dạng bài bác tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học có giải chi tiết Hoá học tập lớp 11 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Nito, Photpho từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương nito-photpho

*

Dạng 1:Hiệu suất tổng phù hợp NH3

Phương pháp:

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

+ Tính số mol các chất để khẳng định hiệu suất tính theo chất nào, nếu bài bác toán không cho ta tự đặt lượng mol cho những chất đúng với tỉ lệ thành phần đề bài cho.

+ sử dụng bảo toàn khối lượng để khẳng định số mol trước với sau phản ứng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : hỗn hợp khí X tất cả N2 cùng H2 gồm tỉ khối đối với He bằng 1,8. Đun lạnh X một thời hạn trong bình kín đáo (có bột Fe có tác dụng xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với He bằng 2. Công suất của bội phản ứng tổng thích hợp NH3 là:

A. 50%.B. 40%.C. 25%.D. 36%.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng sơ đồ vật đường chéo ⇒ nN2 : nH2 = 1: 4

Gỉa sử nN2 = 1 mol; nH2 = 4 mol

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Ban đầu:14(mol)

Phản ứng: x 3x 2x (mol)

Sau pư: 1-x 4-3x 2x (mol)

Hiệu suất tính theo N2; nsau pư = nH2 + nN2 + nNH3 = 5 – 2x (mol)

Áp dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng:

mtrước = msau

*

nt = 5mol ⇒ ns = 4,5 mol = 5- 2x

⇒ x = 0,25 mol

⇒ H% = x/1.100% = 25% ⇒ Đáp án C

Ví dụ 2 : mang lại a mol N2 phản ứng cùng với 3a mol H2, sau phản bội ứng áp suất của hệ giảm 10%. Năng suất phản ứng tổng hợp NH3 là:

A. 30% B. 25% C. 20% D. 40%

Hướng dẫn giải:

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Ban đầu: a 3a (mol)

Hiệu suất tính theo N2 hoặc H2 là như nhau ( bởi tỉ lệ mol của N2 và H2 = 2 :3)

Áp suất giảm chính là số mol khí giảm

Theo phương trình: ngiảm = 2 nN2 pư = 10% .4a = 0,4a

⇒ nN2 pư = 0,2a

H% = 0,2a/a.100% = 20% ⇒ Đáp án C

Dạng 2: Lập cách làm phân tử oxit của nitơ

Phương pháp:

+ Đặt công thức phân tử NxOy

+ Sử dụng những dữ khiếu nại để xác định x, y (1≤ x ≤2; 1≤ y ≤ 5; x,y nguyên )

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Mỗt các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 3 oxit của N là NO, NO2 với NxOy. Biết xác suất thể tích của những oxit vào X là: %VNO = 45%, %VNO2 = 15%, %VNxOy = 40%, còn tỷ lệ theo cân nặng NO trong các thành phần hỗn hợp là 23,6%. Cách làm NxOy là:

A. N2OB. NOB. NO2D. N2O4

Hướng dẫn giải:

Cùng đk tỉ lệ V là tỉ lệ n. điện thoại tư vấn nX = a

⇒ nNO = 0,45a mol; nNO2 = 0,15a mol; nNxOy = 0,4a mol.

mNO = 30 × 0,45a = 13,5a (g) ⇒ mX = 13,5a : 23,6% = 57,2a (g)

⇒mNxOy = mhhX – mNO – mNO2 = 57,2a – 13,5a – 6,9a = 36,8a

MNxOy = 36,8a : 0,4a = 92

Vậy oxit NxOy là N2O4 ⇒ Đáp án D

*

Ví dụ 2 : Một các thành phần hỗn hợp X tất cả CO2 và một oxit của nitơ gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5. Công thức oxit của nitơ với % thể tích CO2 trong tất cả hổn hợp X là:

A. NO; 40%B. NO; 50%C. N2O; 40%D. N2O; 50%

Hướng dẫn giải:

MX = 18,5.2 = 37

⇒ MNxOy 2 và (1-a)mol NO.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bột Lọc Trần Bằng Bột Năng, Bánh Bột Lọc Trần Hấp Dẫn Mà Cực Dễ Làm

Ta có: 44a + 30(1 – a) = 37 ⇒ a = 0,5

⇒ %VCO2 = %VNO = 50%

⇒ Đáp án B

Dạng 3: việc về axit HNO3

Phương pháp:

+ HNO3 gồm N5+ ⇒ có oxi hóa bạo dạn khi tác dụng với các chất có tính khử như: Kim loại, phi kim, những hợp hóa học Fe(II), hợp hóa học S2-, I-. Và thành phầm khử gồm những khí như: N2O, N2, NO, NO2 hoặc muối hạt amoni (NH4+)

+ Sử dụng phương thức bảo toàn e nhằm giải toán

Chú ý:

+ Al, Cr, fe bị tiêu cực ( không phản ứng) với vào axit HNO3 đặc, nguội

+ một số trong những bài toán ta phải chú ý biện luận ngôi trường hợp tạo ra các thành phầm khử

+ khi axit HNO3 tác bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử chỉ xẩy ra phản ứng trung hòa

+ Kim loại có rất nhiều hóa trị (như Fe, Cr), nếu cần sử dụng dư axit sẽ tạo muối hóa trị 3 của sắt kẽm kim loại (Fe3+, Cr3+); nếu axit sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ tạo muối hóa trị 2 (Fe2+, Cr2+), hoặc có thể tạo mặt khác 2 một số loại muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu vào 800 g dung dịch HNO3 được dung dịch X với 2,24 lit khí NO (đktc). X tính năng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2 M được kết tủa Y. Sau thời điểm nung Y đến trọng lượng không thay đổi thu được trăng tròn g hóa học rắn. Khối lượng Cu ban sơ và nồng độ % hỗn hợp HNO3 ban đầu:

Hướng dẫn giải:

nNO = 0,1 mol; nNaOH = 0,3.0,2 = 0,06 mol

Y + NaOH → kết tủa Y chỉ chứa Cu(OH)2 toC CuO

nCuO = 20:80 = 0,25 mol

Theo định lao lý bảo toàn nguyên tố:

nCu (ban đầu) = nCu (trong CuO) = nCu2+ = 0,25 mol

⇒ mCu = 0,25.64 = 16g

Cu → Cu2+ + 2e

0,25 → 0,5 (mol)

Mà: N+5 + 3e → N2+

0,3 ← 0,1 (mol)

0,1 3 phải tạo thành NH4NO3.

ne N5+ → N3- = 0,5 – 0,3 = 0,2 mol

N5+ + 8e → N3-

0,2 → 0,025 (mol) ⇒ nNH4NO3 = 0,025 mol

nOH- = 2nCu2+ + nNH4+ nH+dư = 0,6 mol

⇒ nH+ dư = 0,6 – (2.0,25 + 0,025)= 0,075 (mol)

Bảo toàn nhân tố N:

nHNO3 = 2nCu(NO3)2 + 2nNH4NO3 + nNO + nHNO3 dư = 0,725 mol

C%HNO3 = 0,725.63/800.100% = 5,71%

Ví dụ 2 : tổ hợp hết 20,4g các thành phần hỗn hợp X có FeS, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3, hoàn thành phản ứng thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp hai khí NO, N2 có tỉ khối đối với H2 là 14,75. Phần trăm trọng lượng FeS, Fe3O4 trong X lần lượt là:

A. 43,14% và 56,86% B. 56,86% và 43,14%

C. 5,6% cùng 94,4% D. 94,4% và 5,6%

Hướng dẫn giải:

Sử dụng sơ vật đường chéo ⇒ nNO = 0,15 mol; nN2 = 0,05 mol

Gọi nFeS = x mol; nFe3O4 = y ⇒ 88x + 232y = 20,4 (1)

Cho e:

FeSo → Fe3+ + S6+ + 9e

x 9x (mol)

3Fe+8/3 → 3Fe3+ + e

3y y (mol)

Nhận e:

N5+ + 3e → N2+

0,45 ← 0,15 (mol)

2N5+ + 10e → N2o

0,5 ← 0,05 (mol)

Bảo toàn e: 9x + y = 0,45 + 0,5 = 0,95 (mol) (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,1; y = 0,05

%mFeS = 88.0,1/20,4.100% = 43,14%; %mFe3O4 = 56,86%

⇒ Đáp án A

Dạng 4: bội nghịch ứng của muối hạt NO3- trong môi trường thiên nhiên axit

Phương pháp:

Các chất khử bội nghịch ứng với muối hạt NO3- trong môi trường thiên nhiên axit giống như phản ứng cùng với HNO3. Ta đề nghị quan tâm bản chất phản ứng là phương trình ion.

Xem thêm: Câu Nói Hay Trong Truyện Ngôn Tình Hiện Đại Nghe Nhức Nhối, Những Trích Dẫn Ngôn Tình Hay Nhất

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Hoà chảy 0,1 mol Cu vào 120ml hỗn hợp X tất cả HNO3 1M với H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng ngừng thu được V lit khí NO duy nhất. Quý giá của V:

A. 1,344 lit B. 1,49 lit C. 0,672 lit D. 1,12 lit

Hướng dẫn giải:

nNO3- = 0,12; nH+ = 0,12 + 2. 0,06 = 0,24 mol

3Cu + 2NO3-+ 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,1 0,12 0,24 (mol)

⇒ H+ bội phản ứng hết

nNO = 1/4 nH+ = 0,06 mol ⇒ V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

⇒ Đáp án A

*

Ví dụ 2 : đến hỗn hợp có 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch đựng hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang đến V ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là mập nhất. Giá chỉ trị về tối thiểu của V là:

A. 360 ml B. 240 ml C. 400 ml D. 120 ml

Hướng dẫn giải:

nFe = 0,02 mol ; nCu = 0,03 mol

⇒ Σ ne cho = 0,02.3 + 0,03.2 = 0,12 mol

nH+ = 0,4 mol ; nNO3- = 0,08 mol

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

0,12→ 0,16(mol)

⇒nH+ dư = 0,4 – 0,16 = 0,24 mol

⇒ Σ nOH- (↓max) = nH+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ = 0,24 + 0,02.3 + 0,03.2 = 0,36

⇒ V = 0,36 lít = 360 ml⇒Đáp án A

Dạng 5: nhiệt phân muối bột nitrat

Phương pháp:

*

+ muối bột nitrat của kim loại đứng trước Mg → muối hạt nitrit + O2

+ muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg đến Cu → Oxit kim loại + NO2 + O2

+ muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại đứng sau Cu → kim loại + NO2 + O2

+ muối hạt NH4NO3 → N2O + 2H2O

Chú ý: mc/r giảm = mkhí

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : nhiệt độ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X có KNO3 cùng Mg(NO3)2 thu được 16,5 gam hóa học rắn và 12,32 lít khí ( đktc). Phần trăm cân nặng của KNO3 và cực hiếm của m là:

A. 74,56% với 39,7gB. 25,44% và 34,1g

C. 25,44% với 39,7gD. 74,56% cùng 39,7g

Hướng dẫn giải:

Gọi nKNO3 = x mol; nMg(NO3)2 = y mol

2KNO3 to→ 2KNO2 + O2

x x 0,5x (mol)

2Mg(NO3) to→ 2MgO + 4NO2 + O2

y y 2y 0,5y (mol)

mrắn = 85x + 40y = 16,5

mkhí = 0,5x + 2,5y = 0,55

⇒ x = 0,1 mol; y = 0,2 mol

⇒ m = 0,1.101 + 0,2.148 = 39,7g

%mKNO3 = 0,1.101/39,7.100% = 25,44%

⇒ Đáp án C

Ví dụ 2 : sức nóng phân hoàn toàn 82,4g hỗn hợp X tất cả AgNO3 và Fe(NO3)3. Dẫn thủng thẳng lượng khí hiện ra vào 2l H2O thì thu được dung dịch Y và vẫn còn đó 1,12 lít khí không bị hấp thụ. PH của hỗn hợp Y là:

A. 0,52B. 1C. 1,2D. 2

Hướng dẫn giải:

Gọi nAgNO3 = x mol; nFe(NO3)3 = y mol

⇒ 170x + 242y =82,4g (1)

2AgNO3 to→ 2Ag + 2NO2 + O2

x x x 0,5x (mol)

4Fe(NO3)3 to→ 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

y 3y 0,75y

nNO2 = x + 3y; nO2 = 0,5x + 0,75y

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Khí không bị hấp thụ bay ra là O2 dư

nO2 pư = 1/4 nNO2 = 0,25x + 0,75y

nO2 dư = 0,25x = 0,05 mol ⇒ x = 0,2 mol

Từ (1) ⇒ y =0,2 mol ⇒ nHNO3 = 3y = 0,6 mol

= 0,6 : 2 = 0,3M ⇒ pH = -lg = 0,52

⇒ Đáp án A

*

Dạng 6: bài tập về amoni

Phương pháp:

-Dung dịch NH3 ( NH4OH) gồm tính bazơ

-Dung dịch amoniac có tác dụng hòa tan các hiđroxit của các kim các loại Cu, Ag, Zn

-Khí NH3 tất cả tính khử

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : mang lại lượng khí NH3 đi đàng hoàng qua ống sứ cất 3,2g CuO nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ; chiếm được rắn A và 1 các thành phần hỗn hợp khí B. Chất rắn A bội nghịch ứng đầy đủ với đôi mươi ml HCl 1M. Thể tích khí N2 tạo thành thành là:

A. 2,24 lítB. 0,224 lítC. 0,298 lítD. 0,896 lít

Hướng dẫn giải:

nCuO = 0,04 mol

Chất rắn A + 0,02 mol HCl ⇒ trong A bao gồm CuO còn dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

0,01 ← 0,02(mol)

⇒ nCuO pư cùng với NH3 = 0,04 – 0,01 = 0,03 mol

3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

0,03 0,01 (mol)

VN2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít ⇒ Đáp án A

Ví dụ 2 : Thổi ung dung 11,2 lít NH3 vào 400 gam hỗn hợp ZnCl2 6,8%. Trọng lượng kết tủa thu được là:

A. 19,8gB.16,2gC. 17,325gD. 14,175g

Hướng dẫn giải:

nNH3 = 0,5 mol; nZnCl2 = 0,2 mol

2NH3 + 2H2O + ZnCl2 → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

0,4 ← 0,2 → 0,2 (mol)

⇒ NH3 dư; nNH3 dư = 0,5 – 0,2.2 = 0,1 mol

Zn(OH)2 có tác dụng tạo phức cùng với NH3:

4NH3 + Zn(OH)2 → (OH)2

0,1 → 0,025 (mol)

nZn(OH)2 dư = 0,2 – 0,025 = 0,175 mol

m↓ = mZn(OH)2 = 0,175. 99 = 17,325g ⇒ Đáp án C

Dạng 7: Axit H3PO4 hoặc P2O5 công dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp :

Lập tỉ lệ

*

+ T≤1 ⇒ Chỉ sản xuất muối H2PO4-, axit H3PO4 còn dư

+ T = 2 ⇒ Chỉ chế tạo ra muối HPO42-

+ T ≥ 3 ⇒ Chỉ tạo thành muối PO43-, kiềm dư

+ T ∈ (1 ; 2) ⇒ chế tác 2 muối H2PO4- với HPO42-

+ T ∈ (2 ; 3) ⇒ sản xuất 2 muối hạt HPO42- và PO43-

Chú ý: Nếu mang lại dung dịch kiềm tác dụng với P2O5 ta đem lại H3PO4 rồi giải như trên.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : mang đến 100 ml hỗn hợp H3PO4 0,2 M vào 1 lit hỗn hợp Ca(OH)2 0,012 M. Trọng lượng mỗi muối chế tạo ra thành sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn là:

A. Ca3(PO4)2 3,24g; CaHPO4 0,544g

B. Ca(H2PO4)2 1,872g; CaHPO4 0,544g

C. CaHPO4 0,544g

D. Ca3(PO4)2 3,24g

Hướng dẫn giải:

nH3PO4 = 0,02 mol ; nOH- = 0,024 mol

nOH-/ nH3PO4 = 1,2. Chế tạo ra 2 muối bột H2PO4- ( x mol) và HPO42- (y mol)

Bảo toàn p. Ta có: nH2PO4- + nHPO42- = nH3PO4 ⇒ x + y = 0,02 (1)

Bảo toàn điện tích: 2nCa2+ = nH2PO4- + 2nHPO42-

⇒ x + 2y = 0,024 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,016; y = 0,004

⇒ nCa(H2PO4)2 = 0,008 mol ⇒ mCa(H2PO4)2 = 0,008.234 = 1,872g

nCaHPO4 = 0,004 mol⇒ mCaHPO4 = 0,004.136 = 0,544 g

Ví dụ 2 : đến 7,1g P2O5 vào 48g dung dịch NaOH 20%, thu được hỗn hợp X. Tổng cân nặng muối thu được là:

A. 8,52gB. 6,56gC. 15,08gD. 55,1g

Hướng dẫn giải:

nP2O5 = 0,05 mol; nNaOH = 0,24 mol

nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,1 mol

nOH-/ nH3PO4 = 2,4 (2;3) ⇒ tạo ra 2 muối bột HPO42- ( x mol) và PO43- (y mol)

Bảo toàn P: nH3PO4 = nHPO42- + nPO43-

⇒ x + y = 0,1 (1)

Bảo toàn điện tích: nNa+ = 2nHPO42- + 3nPO43-

⇒ 2x + 3y = 0,24 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,06 mol; y = 0,04 mol

mmuối = mNa+ + mHPO42- + mPO43- = 0,24.23 + 0,06.96 + 0,04.95 = 15,08g

⇒ Đáp án C

*

Dạng 8: bài tập về phân bón

Phương pháp:

-Phân đạm (N): Phân đạm amoni (NH4+); Phân đạm nitrat (NO3-); Phân ure ( (NH2)2CO). Độ dinh dưỡng = %mN

-Phân lấn (P): Supephotphat đối chọi (Ca(H2PO4)2)và CaSO4 ); supephotphat kép ( chỉ cất Ca(H2PO4)2). Độ dinh dưỡng = %mP2O5

-Phân kali (K): Độ bổ dưỡng %mK2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : lượng chất KCl gồm trong một các loại phân kali tất cả độ dinh dưỡng 50% là

A. 79,26%. B. 95.51%. C. 31,54%. D. 26,17%

Hướng dẫn giải:

Độ dinh dưỡng 1/2 ⇒ %K2O = 50%

2KCl → K2O

149g → 94 gam

x ← một nửa

⇒ x = 50%. 149/94 = 79,26% ⇒Đáp án A

Ví dụ 2 : trong 20g supephôtphat đơn có đựng 5g Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng của chủng loại lân đó là: