CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

     

Dù là học tập sinh, sinh viên hay tín đồ đi làm, bạn chắc rằng đã bắt gặp các cấu tạo so sánh trong giờ Anh ở giữa những bài kiểm tra, phần đông kỳ thi mập hay số đông cuộc đối thoại mỗi ngày tại trường học tập hay khu vực làm việc. Đây là trong những mảng kỹ năng và kiến thức trọng điểm mà bất cứ người học Tiếng Anh nào thì cũng cần cố được. Mặc dù nhiên, để so sánh, không chỉ có 1 mà bao gồm rất nhiều cấu tạo có thể được người bạn dạng ngữ sử dụng tùy thuộc vào mục đích so sánh. Cùng Language link Academic tìm hiểu các cấu trúc so sánh trong giờ Anh nhé!

*

*

III. BÀI LUYỆN TẬP CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH trong TIẾNG ANH

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào nơi trống trong số câu sau:

1. She is ……. Singer I’ve ever met.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng anh

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the city than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. She sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. She is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English kiểm tra was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. English is thought to be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. Her office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Tom is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. He did the chạy thử ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. My new sofa is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

Bài 2: Điền vào vị trí trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had. 4. Well, the place looks (clean) …………………….now. 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try to lớn finish the job (quick).……………………. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa 9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer. 15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

Bài 3: Viết lại các câu sau thế nào cho nghĩa không đổi.

1. Her old house is bigger than her new one. -> Her new house……………………………………………

2. No one in my class is taller than Peter. -> Peter ……………………………………………….

3. The black dress is more expensive than the white one. -> The white dress ……………………………………………

4. According khổng lồ me, English is easier than Maths. -> According lớn me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary. -> Mary ……………………………………………………….

6. No river in the world is longer than the Nile. -> The Nile …………………………………………………..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

-> No mountain ………………………………………………

8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.

-> She is ……………………………………………………..

9. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

10. This computer works better than that one.

-> That computer ……………………………………………..

11. The apartment is big. The rent is high.

Xem thêm: Báo Giá Cục Nóng Điều Hòa Lg H12Enbu, Báo Giá Thay Cục Nóng Máy Lạnh 2022

-> The bigger ………………………………………………….

12. We mix off soon. We will arrive soon.

-> The sooner ……………………………………………………

13. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

14. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

15. As he gets older, he wants to travel less.

-> The older ……………………………………………….………

16. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

17. People dive fast. Many accidents happen.

-> The faster ……………………………………………….………

18. I meet him much. I hate him much

-> The more ……………………………………………….………

19. My quái vật works better when he is pressed for time,

-> The less ……………………………………………….…………

20. As he has much money, he wants to spend much.

-> The more ……………………………………………….…………

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. D 10. D

11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

Bài 2:

1. The cleverest 2. Longer 3. The best 4. Cleaner 5. More expensive 6. More quickly 7. More dangerous 8. More sweetly 9. The most exciting 10. The fastest 11. The most popular 12. The closest 13. Beautifully – most beautifully 14. Hotter 15. Worse

Bài 3:

1. Her new house isn’t so/as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.

4. According to lớn me, Maths isn’t so/as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want lớn travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive, the more accidents happen.

18.The more I meet him, the more I hate him.

19. The less time my boss khủng has, the better he works.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Giảm Mỡ Bụng Nhanh Nhất Trong 1 Tuần Tại Nhà Hiệu Quả 100%

20. The more money he has, the more he wants lớn spend.

Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết về các cấu tạo so sánh trong giờ đồng hồ Anh. Đừng quên xẹp thăm thư viện của Language links Academic để học thêm những chủ đề ngữ pháp tiếng Anh quan tiền trọng. Chúc bạn làm việc tốt!!!