DANH SÁCH CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ

     

Trải trải qua không ít thời kỳ lịch sử không giống nhau với các thể chế chủ yếu trị khác nhau thay mặt cho các thống trị luồng tứ tưởng không giống nhau. Tổng thống Hoa Kỳ là fan đứng đầu bên nước và chính phủ nước nhà Hoa Kỳ, cũng là người đứng đầu củ hành pháp và chính phủ nước nhà liên bang, tổng thống là chức vụ bao gồm trị tối đa tại Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ vẫn luôn luôn là người có tầm ảnh hưởng lớn không nội bộ trong phối hợp quốc Hoa Kỳ mà bao gồm tầm ảnh hưởng, ví thế bự trên cố gắng giới. Bởi vì vậy, mỗi tổng thống Mỹ chính là “Tinh hoa nước Mỹ” đại diện cho từng thời. Dưới đó là danh sách tổng thống Mỹ tiên tiến nhất qua các thời kỳ.
Bạn đang xem: Danh sách các đời tổng thống mỹ

*
*
Danh sách 45 tổng thống Mỹ vào 47 nhiệm kỳ

Danh sách tổng thống Mỹ qua những thời kỳ

George Washington (1732–1799): là tổng thống trước tiên của phối hợp quốc Hoa Kỳ với 2 nhiệm kỳ từ thời điểm năm 1789 cho 1792John Adams(1735–1826): Nhiệm kỳ máy 3 từ năm 1797 – 1801Thomas Jefferson (1743–1826): Nhiệm kỳ thiết bị 4 và 5 1801 – 1809James Madison (1751–1836): Nhiệm kỳ 1809 – 1817James Monroe (1758–1831): Nhiệm kỳ 1817 – 1825John Quincy Adams (1767–1848): Nhiệm kỳ 1825 – 1829Andrew Jackson (1767–1845) : Nhiệm kỳ 1829 – 1837 (giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp)Martin Van Buren (1782–1862) : Nhiệm kỳ 1837 – 1841 (mất khi tại vị)William H. Harrison (1773–1841) : Nhiệm kỳ 1841 (kế nhiệm cùng mất lúc còn đươn nhiệm vì bệnh có thời gian làm tổng thông ngắn duy nhất với 32 ngày)John Tyler (1790–1862) : Nhiệm kỳ 1841 – 1845James Knox Polk (1795–1849) : Nhiệm kỳ 1845 – 1849Zachary Taylor (1784–1850) : Nhiệm kỳ 1849 – 1850 (mất lúc tại vị vì chưng bệnh)Millard Fillmore (1800–1874) : Nhiệm kỳ 1850 – 1853 (kế nhiệm ngay sát 3 năm)Franklin Pierce (1804–1869) : Nhiệm kỳ 1853 – 1857James Buchanan (1791–1868) : Nhiệm kỳ 1857 – 1861Abraham Lincoln (1809–1865) : Nhiệm kỳ 1861 – 1865 (Mất vị bị ám sát)Andrew Johnson (1808–1875) : Nhiệm kỳ 1865 – 1869Thống tướng tá Ulysses S. Grant (1822–1885) : Nhiệm kỳ 1869 – 1877 (Tổng thống 2 nhiệm kỳ liên tiếp)Rutherford B. Hayes (1822–1893) : Nhiệm kỳ 1877 – 1881 (mất lúc tại nhiệm bởi bị ám sát)James Garfield (1831–1881) : Nhiệm kỳ 1881 (Kế nhiệm và cũng bị ám sát)Chuẩn tướng mạo Chester A. Arthur (1829–1886) : Nhiệm kỳ 1881 – 1885Grover Cleveland (1837–1908) : Nhiệm kỳ 1885 – 1889Benjamin Harrison (1833–1901) : Nhiệm kỳ 1889 – 1893William McKinley (1843–1901) : Nhiệm kỳ 1897 – 1901 (Bị ám sát)Theodore Roosevelt (1858–1919) : Nhiệm kỳ 1901 – 1909 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)William H. Taft (1857–1930) : Nhiệm kỳ 1909 – 1913Woodrow Wilson (1856–1924) : Nhiệm kỳ 1913 – 1921 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)Warren G.

Xem thêm: Nên Mua Tai Nghe Chống Ồn Chủ Động Là Gì ? Có Nên Mua Không?Xem thêm: Say Lòng Với Những Tin Nhắn Chúc Vợ Buổi Sáng Hay Nhất ❤️ Tn Lãng Mạn

Harding (1865–1923) : Nhiệm kỳ 1921 – 1923 (Mất khi đương nhiệm bởi bệnh)Calvin Coolidge (1872–1933) : Nhiệm kỳ 1923 – 1929 (kế nhiệm với thẳng cử nhiệm kỳ kế tiếp)Herbert Hoover (1874–1964) : Nhiệm kỳ 1929 – 1933Franklin D. Roosevelt (1882–1945) : Nhiệm kỳ 1933 – 1945 (Là tổng thống nhất được chỉ định hơn 2 nhiệm kỳ cùng mất lúc còn tại nhiệm)Harry S. Truman (1884–1972) : Nhiệm kỳ 1945 – 1953 (Bổ nhiệm sát 2 nhiệm kỳ)Dwight D. Eisenhower (1890–1969) : Nhiệm kỳ 1953 – 1961 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)John F. Kennedy (1917–1963) : Nhiệm kỳ 1961 – 1963 (Mất lúc đương nhiệm vì chưng bị ám sát)Lyndon B. Johnson (1908–1973) : Nhiệm kỳ 1963 – 1969Richard Nixon (1913–1994) : Nhiệm kỳ 1969 – 1974 (Từ chức khi không hết nhiệm kỳ)Gerald Ford (1913–2006) : Nhiệm kỳ 1974 – 1977Jimmy Carter (sinh 1924) : Nhiệm kỳ 1977 – 1981Ronald Reagan (1911–2004) : Nhiệm kỳ 1981 – 1989 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)George H. W. Bush (1924–2018) : Nhiệm kỳ 1989 – 1993Bill Clinton (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 1993 – 2001 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)George W. Bush (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 2001 – 2009 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)Barack Obama (sinh 1961) : Nhiệm kỳ 2009 – 2017Donald Trump (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 2017 – 2020Joe Biden (sinh 1942): 2021 tới lúc này