Download quyết định 959/qđ-bhxh

     

 

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Mức đóng góp và trọng trách đóng BHXH bắt buộc

- Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo đảm xã hội đề xuất của fan lao động cách thức tại quyết định số 959/BHXH năm 2015

+ bạn lao động luật pháp tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng góp BHXH bắt buộc bằng 8% mức tức thời lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bạn đang xem: Download quyết định 959/qđ-bhxh

+ bạn lao động khí cụ tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bởi 8% mức lương cửa hàng vào quỹ hưu trí với tử tuất.

+ fan lao động pháp luật tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 ra quyết định 959/2015/BHXH.

Mức đóng bảo đảm xã hội hằng mon vào quỹ hưu trí với tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng góp BHXH của người lao hễ trước khi đi làm việc sinh hoạt nước ngoài, đối với người lao cồn đã có quy trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 02 lần nút lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc sẽ tham gia BHXH buộc phải nhưng đang hưởng BHXH một lần.

+ fan lao động phép tắc tại Điểm 1.8 Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 ra quyết định số 959/QĐ-BHXH: thực hiện theo phép tắc của chính phủ và gợi ý của BHXH Việt Nam.

- Mức đóng và nhiệm vụ đóng bảo hiểm xã hội đề xuất của đơn vị theo chính sách tại QĐ 959/BHXH/2015

+ Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ chi phí lương đóng BHXH của tín đồ lao động điều khoản tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Khoản 1 Điều 4 như sau: 3% vào quỹ bé đau với thai sản; 1% vào quỹ tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí cùng tử tuất.

+ Đơn vị hằng tháng đóng 14% nút lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho những người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4.

3. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội từ nguyện

QĐ số 959/2015 của bảo hiểm xã hội nước ta quy định người tham gia BHXH từ bỏ nguyện là công dân nước ta từ đầy đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 959/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP;QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo đảm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo đảm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm2008; cơ chế số 46/2014/QH13 ngày 13tháng 6 năm năm trước sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của LuậtBảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét ý kiến đề nghị của trưởng phòng ban Thu, trưởng phòng ban Sổ - Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành kèmtheo đưa ra quyết định này: biện pháp về làm chủ thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảohiểm thất nghiệp; làm chủ sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm y tế.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số1111/QĐ-BHXH ngày 25 mon 10 năm 2011 ban hành Quy định về thống trị thu bảo hiểmxã hội, bảo đảm y tế; làm chủ sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Huỷ bỏ Điều 1 quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm năm trước sửađổi một vài nội dung tại những quyết định ban hành quy định làm chủ thu, đưa ra bảohiểm buôn bản hội, bảo đảm y tế. Những văn phiên bản quy định do bảo hiểm xã hội Việt Namban hành trước đó trái với ra quyết định này phần nhiều hết hiệu lực.

Điều 3. Trưởng BanThu, trưởng phòng ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo đảm xã hội các tỉnh, tp trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - VPCP (để b/c TTg CP, những Phó TTg); - những Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA; - ubnd tỉnh, TP trực nằm trong TƯ; - HĐQL - BHXHVN; - TGĐ, các phó TGĐ; - các đơn vị trực ở trong BHXH VN; - Lưu: VT, ST, BT(20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂMXÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ(Ban hành kèm theo quyết định số959/QĐ-BHXH ngày 09 mon 9 năm năm ngoái của tổng giám đốc Bảo hiểm thôn hội ViệtNam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn bạn dạng này quy định, trả lời về hồ nước sơ, quá trình nghiệp vụ, quyền vàtrách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội vào thựchiện thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; cấp, ghi, làm chủ và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội,thẻ bảo đảm y tế.

2. Quy định thu bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp,ghi, quản lý và áp dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong lực lượngvũ trang do bộ Quốc phòng, cỗ Công an quy định phù hợp với đặc điểm của từng cỗ và đồng bộ với những quy định tại Văn bạn dạng này để thực hiện chínhsách, chế độ bảo hiểm làng hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thống nhấttrong toàn quốc.

Điều 2. Lý giải từ ngữ

Trong Văn phiên bản này, các từ ngữ dưới đây được gọi nhưsau:

- BHXH: là viết tắt của từ “bảo hiểm xã hội”.

- BHTN: là viết tắt của tự “bảo hiểm thất nghiệp”.

- BHYT: là viết tắt của trường đoản cú “bảo hiểm y tế”.

- UBND: là viết tắt của trường đoản cú “Ủy bannhân dân”.

- Đơn vị: gọi bình thường cho cơ quan, solo vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể sửdụng lao cồn thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

- bạn tham gia: điện thoại tư vấn chung cho tất cả những người lao rượu cồn tham gia BHXH bắt buộc,BHTN, BHYT; bạn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; trừ trường phù hợp nêu gắng thể.

- Cơ quan thống trị đối tượng: là cơ quan có thẩm quyền khẳng định và phê duyệtdanh sách tín đồ tham gia như fan thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo, yêu thương binh, người dân có công với phương pháp mạng, thânnhân người có công với biện pháp mạng, bạn thuộc diện hưởng trọn bảo trợ làng hội hàngtháng, cựu chiến binh, trẻ em ... Trên cơ sở phân cung cấp của ubnd cấp tỉnh.

- Đại lý thu: là viết tắt của từ bỏ “đại lý thu BHXH, BHYT”.

- KH-TC: là viết tắt của trường đoản cú “Kế hoạch - Tài chính”.

- BHXH tỉnh: là tên gọi chung cho bảo hiểm xã hội tỉnh, tp trực thuộcTrung ương.

- BHXH huyện: là tên gọi chung cho bảo đảm xã hội quận, huyện, thị xã, thànhphố nằm trong tỉnh.

- HĐLĐ: viết tắt của “hợp đồng lao động”.

- HĐLV: viết tắt của “hợp đồng làm cho việc”.

- bộ phận một cửa: là tên thường gọi chung cho bộ phận một cửa của BHXH thị xã hoặcbộ phận một cửa thuộc Phòng đón nhận và Trả hiệu quả thủ tục hành bao gồm củaBHXH tỉnh.

- phiên bản sao: là phiên bản chụp từ phiên bản chính hoặc bạn dạng đánh máy bao gồm nội dung đầy đủ,chính xác như văn bản ghi vào sổ gốc.

Đơn vị, tín đồ tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi nộp “bản sao” theo biện pháp tại Văn phiên bản này phảikèm theo phiên bản chính để ban ngành BHXH kiểm tra, đối chiếu và trả lại cho đơn vị,người tham gia.

- bạn dạng chính: là phần đa giấy tờ, văn phiên bản do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấplần đầu, cấp lại, cấp cho khi đk lại;những giấy tờ, văn bạn dạng do cá nhân tự lập có xác thực và đóng vệt của cơ quan, tổchức có thẩm quyền.

- Văn bạn dạng chứng thực: là giấy tờ, văn bản, thích hợp đồng, giao dịch đã được chứngthực theo nguyên tắc của pháp luật.

- Sổ BHXH: gồm Bìa sổ và những trang tờ rời, được cấp đối với từng ngườitham gia BHXH, để theo dõi việc đóng, hưởng trọn các cơ chế BHXH cùng là cửa hàng để giảiquyết các chế độ BHXH theo lao lý của điều khoản BHXH.

- Nợ BHXH, BHYT, BHTN: là tiền đề nghị đóng BHXH,BHYT, BHTN so với người lao động theo đăng ký của đơn vị nhưng đơn vị chức năng chưađóng đến cơ quan BHXH. Chi phí nợ bao hàm cả tiền Iãi chậm chạp đóng theo nguyên tắc của lao lý nhưng đơn vị chức năng chưađóng.

- trả trả: là câu hỏi cơ quan liêu BHXH gửi trả lại số tiền được xác định không đề nghị tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc đóng góp thừakhi ngừng giao dịch với phòng ban BHXH; đóng góp trùng đến cơ quan, đối kháng vị, cá nhânđã nộp đến cơ quan BHXH.

- xác nhận sổ BHXH: là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH củangười tham gia đã đóng BHXH, BHTN.

- Chốt sổ BHXH: là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN bên trên sổ BHXH của ngườitham gia dừng đóng góp BHXH tại một 1-1 vị.

- các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm, máu và mẫu biểu dẫn chiếu trong Văn bản nàymà không ghi rõ nguồn thì được gọi là của Văn bạn dạng này.

Điều 3. Phân cấp cho quản lý

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1.1. BHXH huyện:

a) Thu tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị chức năng đóng trụ sở trên địa phận huyện theo phân cấp của BHXH tỉnh.

b) giải quyết và xử lý các trường đúng theo truy thu, hoàn lại BHXH, BHYT, BHTN; tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí với tử tuất so với đơn vị, bạn tham giaBHXH, BHYT, BHTN vì BHXH huyện trực tiếpthu.

c) Thu BHXH từ bỏ nguyện; thu BHYT so với hộ gia đình, người tham gia BHYT cưtrú trên địa phận huyện.

d) Thu tiền cung ứng mức đóng BHYT, BHXH từ bỏ nguyện của chi tiêu theo phân cấpquản lý ngân sách.

đ) Ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng người tiêu dùng do quỹ BHXH,quỹ BHTN bảo vệ theo phân cấp cho củaBHXH tỉnh.

1.2. BHXH tỉnh:

a) Thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị không phân cấp cho cho BHXH huyện.

b) giải quyết và xử lý các trường phù hợp truy thu, hoàn lại BHXH, BHYT,BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất so với đơn vị, người tham giaBHXH, BHYT, BHTN bởi BHXH tỉnh giấc trực tiếp thu.

c) Thu BHYT của đối tượng người tiêu dùng do giá thành tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng góp BHYT vày quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.

d) Thu tiền cung ứng mức đóng góp BHYT, cung cấp mức đóng góp BHXH tự nguyện củangân sách.

1.3. BHXH Việt Nam:

a) Thu chi phí của giá thành Trung ương đóng, cung ứng mức đóng góp BHYT, BHXH từ bỏ nguyện, tiền hỗ trợ quỹBHTN.

b) Thu chi phí của túi tiền Trung ương đóng BHXH cho người có thời gian công tác trước năm 1995.

2. Cấp, ghi và xác nhận trên sổ BHXH

2.1. BHXH huyện:

a) cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH với ghi thời hạn đóng BHTN đã làm được hưởng trợ cấp cho thấtnghiệp cho những người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH thị xã trực tiếp thu, fan đã hưởng trọn BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

2.2. BHXH tỉnh:

a) cấp cho mới, cung cấp lại, điều chỉnh, xácnhận, chốt sổ BHXH cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu, bạn đã hưởng trọn BHXH hoặc vẫn bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

3. Cấp cho thẻ BHYT

3.1. BHXH huyện:

Cấp mới, cấp cho lại, đổi thẻ BHYT cho những người tham giaBHYT vì BHXH thị xã thu, cáctrường phù hợp BHXH thức giấc ủy quyền đến BHXH huyệncấp thẻ BHYT; cấplại, thay đổi thẻ BHYT các trường hợp đã hưởng trợcấp thất nghiệp tại huyện.

3.2. BHXH tỉnh:

Cấp mới, cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị vày BHXH tỉnh trực hấp thụ và bạn hưởng trợ cấpthất nghiệp trong tỉnh.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, MỨCĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Mục 1: BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 4. Đối tượng tham gia

1. Fan lao rượu cồn là công dân nước ta thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người thao tác làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác minh thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặctheo một các bước nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng cho dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị vớingười thay mặt theo pháp luật củangười dưới 15 tuổi theo lao lý của lao lý về lao động;

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của quy định vềcán bộ, công chức và viên chức;

1.4. Người công nhân quốc phòng, công nhân công an, fan làm công táckhác trong tổ chức cơ yếu hèn (trường hợp BHXH cỗ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH cáctỉnh);

1.5. Người cai quản doanh nghiệp, người cai quản điều hành phù hợp tácxã gồm hưởng tiền lương;

1.7. Người đi làm việc việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng hình thức tại Luậtngười lao hễ Việt Nam đi làm việc việc ở quốc tế theo phù hợp đồng;

1.8. Fan hưởng chính sách phu nhân hoặc lang quân tại cơ quan đại diệnViệt phái mạnh ở quốc tế quy định tại Khoản 4 Điều 123 nguyên tắc BHXH.

3. Người tiêu dùng lao cồn tham gia BHXH bắt buộc gồm những: cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị thôn hội- nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chứcquốc tế hoạt động trên giáo khu ViệtNam; doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổng hợp tác, tổ chức khácvà cá nhân có thuê mướn, áp dụng lao cồn theo HĐLĐ.

Điều 5. Mức đóng góp và trách nhiệm đóng

1. Mức đóng góp và trách nhiệm đóng của bạn lao động

1.1. Tín đồ lao động luật tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bởi 8% mức liềnlương mon vào quỹ hưu trí cùng tử tuất.

1.2. Người lao động biện pháp tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bởi 8% nút lương cửa hàng vào quỹhưu trí cùng tử tuất.

1.3. Tín đồ lao động công cụ tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4.

Mức đóng góp hằng mon vào quỹ hưu trí với tử tuất bằng22% mức chi phí lương tháng đóng BHXH của fan lao hễ trước khi đi làm việc việc nghỉ ngơi nước ngoài, đốivới tín đồ lao cồn đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bởi 22% của 02 lầnmức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH đề xuất hoặc sẽ thamgia BHXH bắt buộc nhưng sẽ hưởng BHXH một lần.

1.4. Người lao động luật pháp tại Điểm 1.8 Khoản 1, Khoản 2 Điều4:

Thực hiện tại theo Văn bạn dạng quy định của chính phủ nước nhà và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

2. Mức đóng góp và trọng trách đóng của đối kháng vị

2.1. Đơn vị hằng tháng đóng góp trên quỹ tiềnlương đóng BHXH của tín đồ lao động vẻ ngoài tại những Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 Khoản 1 Điều 4 như sau:

a) 3% vào quỹ nhỏ xíu đau cùng thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, dịch nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí với tử tuất.

2.2. Đơn vị hằngtháng đóng góp 14% nút lương cơ sở vào quỹ hưu trívà tử tuất cho tất cả những người lao động vẻ ngoài tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4.

Điều 6. Chi phí Iương tháng đóng BHXH bắtbuộc

1. Chi phí lương bởi vì Nhà nước quy định

1.1. Bạn lao cồn thuộc đối tượng người dùng thực hiện chính sách tiền lươngdo công ty nước pháp luật thì tiền lương tháng đóng góp BHXH đề xuất là tiền lương theongạch, bậc, level quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượtkhung, phụ cung cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính bên trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng góp BHXH đề xuất quy định tại Điểmnày bao hàm cả hệ số chênh lệch bảo lưu lại theo phép tắc của pháp luật về tiền lương.

1.2. Fan lao động luật pháp tại Điểm 1.6, Khoản 1 Điều 4 thì chi phí lương tháng đóng góp BHXH là mứclương cơ sở.

2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Fan lao cồn thực hiện cơ chế tiền lương do đơn vị quyết địnhthì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghitrong HĐLĐ.

2.2. Mức tiền lương tháng đóng góp BHXH bắt buộc quy định tại Khoảnnày ko thấp hơn mức lương tốithiểu vùng tại thời khắc đóng.

Người lao cồn đã qua học nghề (kể cả lao động vày doanh nghiệp dạy nghề) thì chi phí lương đóng BHXH bắtbuộc phải cao hơn ít nhất 7% so với khoảng lương buổi tối thiểu vùng, giả dụ làm các bước nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặngnhọc, độc hại, gian nguy thì thêm vào đó 5%.

3. Mức chi phí lương tháng đóng BHXH đề nghị quy định tại Điều này mà cao hơn nữa 20 mon lương các đại lý thì mức tiền lương tháng đóng góp BHXH bắtbuộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Điều 7. Thủ tục đóng

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, muộn nhất đến ngày sau cùng của tháng,đơn vị trích tiềnđóng BHXH bắtbuộc trên quỹ tiền lương tháng của những người laođộng gia nhập BHXH bắt buộc, đồng thờitrích từ tiền lương tháng đóng BHXH buộc phải của từng tín đồ lao hễ theo mức quy định,chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của ban ngành BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc đãi Nhà nước.

2. Đóng 3 mon hoặc 6 tháng mộtlần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, hộ kinh doanh cáthể, tổ hợp tác hoạt độngtrong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưnghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo cách làm hằng tháng hoặc 3tháng, 6 mon một lần. Muộn nhất đếnngày ở đầu cuối của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa phận tỉnh như thế nào thì đăng ký thamgia đóng góp BHXH tại địa phận tỉnh đó theo phân cấpcủa cơ quan BHXH tỉnh.

3.2. Bỏ ra nhánh của người sử dụng đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp chứng từ phép sale cho bỏ ra nhánh.

4. Đối với người lao động cách thức tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, cách thức đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12tháng một đợt hoặc đóng trước một lượt theo thời hạn ghi trong hòa hợp đồng đưangười lao động đi làm việc việc ngơi nghỉ nướcngoài. Bạn lao đụng đóng trực tiếp mang lại cơquan BHXH trước khi đi làm việc việc ở quốc tế hoặc đóng góp qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao hễ đilàm bài toán ở nước ngoài.

4.1. Ngôi trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp gửi ngườilao động đi làm việc ở quốc tế thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp thu, nộpBHXH cho tất cả những người lao hễ và đăng ký phương thức đóng mang đến cơ quan BHXH.

4.2. Trường đúng theo ngườilao cồn được gia hạn hòa hợp đồng hoặc cam kết HĐLĐ bắt đầu ngay trên nước tiếp nhận lao độngthì thực hiện đóng BHXH theo phương thức qui định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan tiền BHXH sau khoản thời gian vềnước.

5. Đối với những người lao động mức sử dụng tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4.

Thực hiện nay theo Văn phiên bản quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

6. Đối cùng với trường phù hợp đóng đến thờigian còn thiếu không thực sự 6 tháng nguyên tắc tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5.

6.1. Người lao đụng đóng một lần mang đến số tháng không đủ thông quađơn vị trước lúc nghỉ việc.

6.2. Thân nhân của tín đồ lao động bị tiêu diệt đóng một lần mang lại sốtháng không đủ cho phòng ban BHXH huyện.

Mục 2: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Điều 8. Đối tượng tham gia

Người gia nhập BHXH từ nguyện là công dân nước ta từđủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 9. Nút đóng

1. Mức đóng hằng tháng bởi 22% nút thu nhậptháng do bạn tham gia BHXH từ bỏ nguyện lựa chọn.

2. Mức các khoản thu nhập tháng do bạn tham gia BHXH từ bỏ nguyện chắt lọc thấp nhất bằng mứcchuẩn hộ nghèo của quanh vùng nông thôn theo quy địnhcủa Thủ tướng cơ quan chính phủ và tối đa bằng đôi mươi lần nút lương cơ thường trực thời điểmđóng.

Điều 10. Cách làm đóng

1. Bạn tham gia BHXH từ bỏ nguyện được lựa chọn một trong những phương thức đóngsau đây để đóng góp vào quỹ hưu trí và tửtuất:

1.1. Đóng hằng tháng;

1.2. Đóng 3 mon một lần;

1.3. Đóng 6 mon một lần;

1.4. Đóng 12 mon một lần;

1.5. Đóng một lần cho các năm sau đây theo cách thức của chính phủ;

1.6. Đóng một đợt cho trong thời hạn còn thiếu hụt theo chế độ của Chínhphủ.

2. Mức đóng góp 3 tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một đợt được xác định bằng mứcđóng hằng mon theo hiện tượng tại Điều 9 nhân cùng với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng;nhân cùng với 6 đối với phương thức đóng góp 6 tháng; nhân cùng với 12 đối với phương thứcđóng 12 tháng một lần.

3. Ngôi trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng theo thủ tục đóng 3tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lượt hoặc đóng góp một lần cho nhiều năm về saumà trong thời gian đó chủ yếu phủ kiểm soát và điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khoanh vùng nông thôn thìkhông phải kiểm soát và điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đang đóng.

4. Người tham gia BHXH từ bỏ nguyện đang đóng theo cách thức đóng 3tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lượt hoặc đóng một lần cho những năm về sau mà trong thời gian đó ở trong mộttrong những trường hợp dưới đây sẽ đượchoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

4.1. Thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc;

4.2. Hưởng trọn BHXH một lần;

4.3. Bị chết hoặc tòa án tuyên bố là đã chết.

5. Tín đồ tham gia BHXH từ bỏ nguyện được thay đổi phương thức đóng góp hoặc mứcthu nhập mon làm địa thế căn cứ đóng BHXH từ bỏ nguyện sau khoản thời gian thực hiện kết thúc phương thức đóng góp đãchọn trước đó.

Điều 11. Thời điểm đóng

Thực hiện tại theo Văn phiên bản quy định của cơ quan chính phủ và hướngdẫn của BHXH Việt Nam.

Điều 12. Cung ứng tiền đóng góp BHXH chongười tham gia BHXH từ bỏ nguyện

Thực hiện tại theo Văn bạn dạng quy định của cơ quan chính phủ và giải đáp của BHXH Việt Nam.

Mục 3: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 13. Đối tượng tham gia

1. Tín đồ lao động

1.1. Fan lao đụng tham gia BHTN khi thao tác theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác minh thời hạn;

b) HĐLĐ hoặcHĐLV khẳng định thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định có thời hạn từ đầy đủ 3tháng cho dưới 12 tháng.

1.2. Fan đang tận hưởng lương hưu, trợ cung cấp mất sức lao hễ hàngtháng; bạn giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị chức năng quy định trên Khoản2 Điều này sẽ không thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHTN.

2. Đơn vị tham gia BHTN

Đơn vị thâm nhập BHTN là những đơn vị chức năng quy định trên Khoản 3 Điều 4.

Điều 14. Mức đóng và trách nhiệmđóng

Mức đóng và trọng trách đóng BHTN được công cụ như sau:

1. Fan lao rượu cồn đóng bằng 1% tiền lương tháng;

2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của các người lao cồn đangtham gia BHTN;

3. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ chi phí lương tháng đóng góp BHTN của các ngườilao cồn đang tham gia BHTN với do giá thành trung ương bảo đảm.

Điều 15. Tiền lương tháng đóng góp BHTN

1. Fan lao rượu cồn thuộc đối tượng thực hiện cơ chế tiền lương vày Nhà nướcquy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là chi phí lương làm căn cứ đóng BHXH bắtbuộc giải pháp tại Khoản 1 cùng Khoản 3Điều 6.

Điều 16. Thủ tục đóng

Phương thức đóng góp BHTN so với đơn vị và fan lao động;như nguyên tắc tại Khoản 1, 2 cùng Khoản 3 Điều 7.

Mục 4: BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT

1. đội do tín đồ lao hễ và đơn vị chức năng đóng, bao gồm:

1.1. Tín đồ lao động thao tác theo HĐLĐ không xác định thời hạn,HĐLĐ gồm thời hạn từ đầy đủ 3 tháng trở lên, tín đồ lao rượu cồn là người quản lý doanhnghiệp, thống trị điều hành hợp tác xãhưởng tiền lương, thao tác làm việc tại các cơ quan, solo vị, tổ chức quy định tại Khoản3 Điều 4;

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo giải pháp của điều khoản về cán bộ, công chức, viên chức;

1.3. Người hoạt động không chuyên trách ngơi nghỉ xã, phường, thị trấntheo dụng cụ của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. đội do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

2.1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất mức độ lao hễ hằng tháng;

2.2. Tín đồ đang tận hưởng trợ cung cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn ngoài ý muốn lao động- bệnh dịch nghề nghiệp;

2.4. Tín đồ từ đầy đủ 80 tuổi trở lên sẽ hưởng trợ cấp cho tuất hằng tháng;

2.5. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấpBHXH hằng tháng;

2.6. Bạn đang tận hưởng trợ cấp thất nghiệp;

2.7. Tín đồ lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy địnhcủa quy định về BHXH.

3. đội do giá thành nhà nước đóng, bao gồm:

3.3. Người có công với bí quyết mạng, cựu chiến binh, bao gồm:

a) người dân có công với giải pháp mạng theo biện pháp tại Pháp lệnh Ưu đãi tín đồ cócông với cách mạng;

3.4. Đại biểu được thai cử giữ chuyên dụng cho theo nhiệm kỳ Quốc hội, đạibiểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm;

3.5. Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi (bao gồm toàn cục trẻ em cư trú trên địabàn, kể cả trẻ em là thân nhân của tín đồ trong lực lượng thiết bị theo quy định,không minh bạch hộ khẩu thường trú);

3.7. Fan thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đangsinh sinh sống trong vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội khókhăn; người đang sinh sống trong vùng tất cả điều kiện kinh tế - làng hội quan trọng khókhăn; tín đồ đang sống trong xã đảo, huyện hòn đảo theo nghị quyết của bao gồm phủ,Quyết định của Thủ tướng chính phủ nước nhà và quyết định của cỗ trưởng, công ty nhiệm Ủyban Dân tộc;

3.8. Thân nhân của người có công với bí quyết mạng là phụ thân đẻ, mẹ đẻ, vk hoặc chồng, con của liệt sỹ; tín đồ cócông nuôi chăm sóc liệt sỹ;

3.9. Thân nhân của người dân có công với giải pháp mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 3.8 Khoản này, bao gồm:

b) con đẻ từ trên 6 tuổi của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm hóa học độchóa học tập bị dị dạng, dị tật bởi hậu trái của chất độc hóa học tập không tự lực được trong làm việc hoặcsuy giảm năng lực tự lực vào sinh hoạt.

3.10. Fan đã hiến thành phần cơ thể người theo dụng cụ của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, thành phần cơ thể fan và hiến, đem xác;

3.11. Người nước ngoài đang tiếp thu kiến thức tại vn được cấp cho học bổngtừ ngân sách chi tiêu của đơn vị nước Việt Nam.

3.12. Người giao hàng người gồm công với cách mạng, bao gồm:

a) Người ship hàng Bà bà bầu Việt Nam anh hùng sống ngơi nghỉ gia đình;

b) Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm tài năng lao động từ 81% trở lên trên sống làm việc gia đình;

c) Người ship hàng người chuyển động kháng chiến bị nhiễm chất độc hại hóa học suygiảm tài năng lao rượu cồn từ 81% trở lên trên sống làm việc gia đình.

4. Nhóm được ngân sách nhà nước cung ứng mức đóng, bao gồm:

4.1. Fan thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4.2. Học tập sinh, sinh viên vẫn theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộchệ thống giáo dục đào tạo quốc dân;

4.3. Tín đồ thuộc hộ mái ấm gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưnghiệp cùng diêm nghiệp tất cả mức sống trung bình.

5. đội tham gia BHYT theo hộ giađình bao gồm:

5.1. Toàn cục người mang tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy địnhtại những Khoản 1, 2, 3 với 4 Điều này và fan đã khai báo tạm vắng;

5.2. Cục bộ những người mang tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượngquy định tại những Khoản 1, 2, 3 cùng Khoản 4 Điều này.

6. Trường hòa hợp một người đồng thời trực thuộc nhiều đối tượng người sử dụng tham gia BHYT khácnhau hình thức tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng trước tiên mà tín đồ đó đượcxác định theo đồ vật tự của các đối tượng người sử dụng quy định tại Điều này. Riêng đối tượng người tiêu dùng tạiĐiểm 3.5 Khoản 3 chỉ gia nhập theo đối tượng trẻ em bên dưới 6 tuổi.

Điều 18. Nấc đóng, trách nhiệm đóngBHYT của các đối tượng

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng4,5% mức chi phí lương tháng, vào đó người sử dụng lao cồn đóng 3%; người lao độngđóng 1,5%. Chi phí lương tháng đóng góp BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộcquy định trên Điều 6.

2. Đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% mức lương cơ sở,trong đó ubnd xã đóng 3%; người lao hễ đóng 1,5%.

3. Đối tượng tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% tiềnlương hưu, trợ cấp cho mất sức lao động, bởi vì cơ quan liêu BHXH đóng.

4. Đối tượng trên Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, bởi cơ quanBHXH đóng.

5. Đối tượng tại Điểm 2.6, Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5%tiền trợ cấp cho thất nghiệp, bởi cơ quan lại BHXH đóng.

6. Đối tượng trên Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% tiềnlương tháng trước khi nghỉ bầu sản, bởi cơquan BHXH đóng.

7. Đối tượng trên Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản 3 và đối tượng người tiêu dùng người thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo được chi tiêu nhà nướchỗ trợ 100% mức đóng tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% mức lươngcơ sở do ngân sách nhà nước đóng.

8. Đối tượng tại Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% mứclương cơ sở do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học tập bổng đóng.

9. Đối tượng trên Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5 mứclương cơ sở vày cơ quan BHXH đóng từ nguồn kinh phí đầu tư chi lương hưu, trợ cấp cho BHXHhằng mon do ngân sách nhà nước đảm bảo.

10. Đối tượng trên Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5 mức lương cơ sở dođối tượng từ bỏ đóng với được ngân sách nhà nước cung ứng tối thiểu 70% nấc đóng.

Xem thêm: Nghệ Thuật Chiều Chồng Trên Giường + 36 Kỹ Thuật Rên Đỉnh Cao

11. Đối tượng trên Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5 nút lương các đại lý do đối tượng người tiêu dùng tự đóngvà được ngân sách nhà nước cung ứng tối thiểu 30% nút đóng.

12. Đối tượng trên Điểm 4.3 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5 nấc lương đại lý do đối tượng người sử dụng tự đóng và đượcngân sách bên nước cung cấp tối thiểu 30% mức đóng.

13. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17:Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương các đại lý do đối tượng người sử dụng tự đóng và được giảmmức đóng góp như sau:

a) Người đầu tiên đóng bởi mức quy định;

b) bạn thứ hai, trang bị ba, thứ bốn đóng lần lượtbằng 70%, 60%, 1/2 mức đóng góp của ngườithứ nhất;

c) Từ tín đồ thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của fan thứ nhất.

Điều 19. Cách làm đóng BHYT

1. Đối tượng tại Khoản 1 Điều 17: như luật pháp tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản3 Điều 7.

2. Đối tượng tại Khoản 2, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: hằng tháng, ban ngành BHXH chuyển tiền đóngBHYT tự quỹ BHXH, quỹ BHTN thanh lịch quỹ BHYT.

3. Đối tượng trên Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản3 và đối tượng người sử dụng tại Điểm 4.1 được giá thành nhà nước cung cấp 100% mức đóng Khoản 4 Điều 17: hằng quý, cơ săng chính, cơquan quản lý đối tượng chuyển khoản đóng BHYT vào quỹ BHYT; muộn nhất đến ngày 31/12 hằng năm đề nghị thực hiệnxong câu hỏi chuyển kinh phí đầu tư vào quỹ BHYT của năm đó.

Trường hợp tín đồ thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tại Điểm 3.7Khoản 3 và bạn thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo được túi tiền nhà nước hỗ trợ100% mức đóng góp tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 nhưng mà cơ quan lại BHXH nhận ra danh sách đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYTkèm theo đưa ra quyết định phê duyệt danh sách người trực thuộc hộ gia đình nghèo, ngườithuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền sau ngày 01/01thì tiến hành thu và cấp cho thẻ BHYT từ ngày Quyết định gồm hiệu lực.

4. Đối tượng tại Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: Cơ quan, đơn vị chức năng cấp học tập bổng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹBHYT hằng tháng.

5. Đối tượng trên Điểm 4.1, 4.3 Khoản 4 Điều 17: thời hạn 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng, đại diệnhộ gia đình, cá nhân đóng phần thuộc trọng trách phải đóng đến Đại lý thu hoặcđóng tại cơ sở BHXH. Trường đúng theo không tham gia đúng thời hạn thừa kế chínhsách theo đưa ra quyết định phê chăm bẵm của cấp có thẩm quyền, khi gia nhập thì phảitham gia hết thời hạn còn lại theo quyết định được hưởng cơ chế nhưng về tối thiểu là 01tháng.

6. Đối tượng trên Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: chu trình 6 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng phần thuộc trọng trách phải đóng góp chonhà trường đã học.

7. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17: chu trình 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộptiền đóng BHYT cho tổ chức triển khai BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã.

8. Khẳng định số chi phí đóng, hỗ trợ đóng so với một số đối tượng người sử dụng khi nhà nước điều chỉnh mứcđóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở

8.1. Đối với nhóm đốitượng phương pháp tại Khoản 3 Điều 17 và đối tượng người trực thuộc hộ gia đình cậnnghèo nguyên tắc tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 được chi tiêu nhà nước hỗ trợ 100%mức đóng:

Số tiền giá cả nhà nước đóng, hỗ trợ 100% nút đóngđược khẳng định theo mức đóng góp BHYT và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụngghi trên thẻ BHYT. Khi đơn vị nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương các đại lý thì số tiền chi phí nhà nướcđóng, cung ứng được điều chỉnh tính từ lúc ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, nấc lương cơsở mới.

8.2. Trường hợp đối tượng người dùng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 đã đóng BHYT một lần mang đến 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng cơ mà trong thời hạn này Nhà dầu điều chỉnhmức lương cơ sở thì chưa hẳn đóng bổ sung phần chênh lệch theo mứclương đại lý mới.

Điều 20. Hoàn lại tiền đóng góp BHYT

1. Tín đồ đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 đượchoàn trả tiền đóng góp BHYT trong các trường đúng theo sau:

1.1. Tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người tiêu dùng tại Khoản 1, 2 cùng Khoản 3 Điều 17;

1.2. Được giá thành nhà nước điều chỉnh tăng cung ứng mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước lúc thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

2. Số tiền trả trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT với thời giancòn lại thẻ BHYT có mức giá trị sử dụng. Thời gian còn lại thẻ có mức giá trị sử dụngđược tính từ thời điểm sau đây đến hết thời hạn áp dụng ghi trên thẻ BHYT:

2.1. Từ thời khắc sử dụng của thẻ BHYT được cấp cho theo nhóm bắt đầu đốivới đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này;

2.2. Trường đoản cú thời điểm ra quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền bao gồm hiệu lựcđối với đối tượng người dùng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này;

2.3. Từ thời khắc thẻ có giá trị áp dụng đối với đối tượng người sử dụng tại Điểm1.3 Khoản 1 Điều này.

Chương III

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠNGIẢI QUYẾT

Mục 1: HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH,BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 21. Đơn vị gia nhập lần đầu,đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Bạn lao động:

a) Tờ khai cung ứng và biến đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: sách vở chứng minh.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) list lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê làm hồ sơ làm địa thế căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

2. Con số hồ sơ: 01 bộ

Điều 22. Điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT,BHTN hằng tháng

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người lao động: như vẻ ngoài tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 21;

Trường hợp hoàn thành tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

1.2. Đơn vị:

a) list lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

b) Bảng kê làm hồ sơ làm địa thế căn cứ hưởng nghĩa vụ và quyền lợi BHYT cao hơn nữa (Mục II Phụ lục 03).

Trường hợp đổi khác thông tin thâm nhập BHXH, BHYT,BHTN của đơn vị: Tờ khai hỗ trợ và biến đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK3-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 23. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Truy nã thu những trường hợp vi phạm quy định của điều khoản về đóng góp BHXH,BHYT, BHTN; kiểm soát và điều chỉnh tiền lương sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN

1.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) bạn lao động: Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin bạn tham giaBHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đơn vị:

- danh sách lao hễ tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm địa thế căn cứ truy thu (Phụ lục 02).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Truy hỏi thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn nghỉ ngơi nước ngoàitruy nộp sau thời điểm về nước phương tiện tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

2.1. Ngôi trường hợp người lao cồn truy nộp trải qua đơn vị địa điểm đưangười lao động đi làm việc việc sinh hoạt nướcngoài: hồ sơ tựa như Khoản 1 Điều này.

2.2. Trường hòa hợp ngườilao cồn tự đk truy nộp tại cơ sở BHXH:

Hồ sơ của người lao hễ gồm:

- Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- HĐLĐ được gia hạn cố nhiên văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký bắt đầu tạinước tiếp nhận lao hễ (bản chínhhoặc phiên bản sao tất cả chứng thực).

3. Các trường phù hợp truy thu theo vẻ ngoài của bao gồm phủ: BHXH vn hướngdẫn vào từng trường hợp cầm cố thể.

Điều 24. Fan lao động bao gồm thời hạn ởnước quanh đó tự đk đóng BHXH bắt buộc

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Tờ khai cung ứng và thay đổi thông tin bạn tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. HĐLĐ tất cả thời hạn ở quốc tế (bản chủ yếu hoặc bạn dạng sao tất cả chứng thực).

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Điều 25. Ghi chứng thực thời gian đóngBHXH cho tất cả những người tham gia được cùng nối thời gian nhưng chưa hẳn đóng BHXH; điềuchỉnh có tác dụng nghề hoặc các bước nặng nhọc, độc hại, gian nguy hoặc đặc trưng nặngnhọc, độc hại, nguy hại trước năm 1995

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Tờ khai cung cấp và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Hồ sơ dĩ nhiên (Phụ lục 01);

1.3. Sổ BHXH so với người lao độngđã được cung cấp sổ BHXH.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 26. Đăng ký, đk lại, điềuchỉnh đóng BHXH từ bỏ nguyện

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tín đồ tham gia: Tờ khai hỗ trợ và thay đổi thông tin ngườitham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan lại BHXH (trường hợp bạn tham gia đăng kýtrực tiếp tại cơ quan BHXH): list người thâm nhập BHXH từ nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 27. Thâm nhập BHYT đối với ngườichỉ thâm nhập BHYT

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Fan tham gia:

a) Tờ khai cung ứng và chuyển đổi thông tin fan tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người đã hiến phần tử cơ thể tín đồ theo phương pháp của pháp luật: Giấy raviện tất cả ghi vẫn hiến bộ phận cơ thể người.

1.2. ủy ban nhân dân xã: list tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05) so với các đối tượng người sử dụng do UBNDxã lập danh sách.

1.3. Đại lý thu/Cơ quan liêu BHXH (trường hợp tín đồ tham gia đăng kýtham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH): list tham gia BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự đóng góp (Mẫu DK04).

Điều 28. Hoàn trả tiền đang đóng đối vớingười thâm nhập BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, fan thamgia BHYT được giá cả nhà nước hỗ trợ một trong những phần mức đóng

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung ứng và biến đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của fan tham gia hoặc của thânnhân tín đồ tham gia vào trường hợp người tham gia chết;

b) Sổ BHXH đối với trường vừa lòng tham gia BHXH từ bỏ nguyện; thẻ BHYT còn giá chỉ trịsử dụng so với trường vừa lòng tham gia BHYT (trừ ngôi trường hợp tín đồ tham gia chết);

c) bản sao xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy hội chứng tử so với trường vừa lòng chết.

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Mục 2: HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH, THẺBHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 29. Cấp cho lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổBHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH vị mất, hỏng, biến đổi số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) SổBHXH;

c) Bảng kê sách vở hồ sơ có tác dụng căn cứ kiểm soát và điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

3. Cung cấp lại sổ BHXH do chuyển đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giớitính, dân tộc; quốc tịch

3.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê sách vở hồ sơ làm căn cứ kiểm soát và điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

4. Cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung ứng và thay đổi thông tin tín đồ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường đúng theo hỏng hoặc biến đổi thông tin);

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (MụcII, III Phụ lục 03 so với trường hợp thế đổithông tin).

4.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Mục 3: THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 30. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày làmviệc tính từ lúc ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Tróc nã thu

2.1. Đối với ngôi trường hợp công cụ tại Khoản 1 Điều 23: ko quá30 ngày làm việc kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2.2. Đối với ngôi trường hợp phương pháp tại Khoản 2 Điều 23: không quá05 ngày làm việc kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

3. Trả trả

3.1. Đối tượng thâm nhập BHXH từ bỏ nguyện, bạn tham gia BHYT theohộ mái ấm gia đình và người được giá thành nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng BHYT: không quá 15 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

3.2. Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: không thực sự 30 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 31. Cấp cho sổ BHXH

1. Cung cấp mới

1.1. Đối với những người tham gia BHXH bắt buộc: không thực sự 20 ngày làmviệc tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với những người tham gia BHXH tựnguyện: không quá 07 ngày làm việc tính từ lúc ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với trường hợp cung cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trênsổ BHXH cho tất cả những người tham gia được cùng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH:không quá đôi mươi ngày làm việc tính từ lúc ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do biến đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, nămsinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, lỗi hoặc gộp sổ: khôngquá 15 ngày làm cho việc, ngôi trường hợp phức tạp cần buộc phải xácminh thì không thực sự 45 ngày thao tác nhưng phải gồm văn bản thông báo đến ngườilao cồn biết.

3. Điều chỉnh văn bản đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày có tác dụng việc.

4. Chốt sổ BHXH: không thực sự 07 ngày làm việc tính từ lúc ngày dìm đủ làm hồ sơ theo quy định.

Điều 32. Cấp cho thẻ BHYT

1. Cung cấp mới: không thực sự 07 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng rẽ đối vớingười hưởng trợ cấp thất nghiệp: không thực sự 02 ngày làm việc kể từ ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Cấp cho lại, thay đổi thẻ BHYT: không thực sự 05ngày có tác dụng việc kể từ ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

Chương IV

QUYTRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 33. Fan tham gia

1. Tín đồ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.1. Kê khai cùng nộp hồ nước sơ:

Người thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN kê khai lập làm hồ sơ theo dụng cụ tại Văn phiên bản này, nộp hồ sơ như sau:

a) gia nhập lần đầu, kiểm soát và điều chỉnh thông tin đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:nộp làm hồ sơ cho đơn vị chức năng nơi đang làm cho việc.

b) những trường hợp cung cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung sẽ ghitrên sổ BHXH, thẻ BHYT; cùng nối thời hạn nhưng chưa phải đóng BHXH:

- fan đang thao tác nộp hồ nước sơ mang lại cơ quan tiền BHXH hoặc nộp trải qua đơn vịnơi đang làm việc.

- người đang bảo lưu thời hạn đóng BHXH, fan đã được giải quyết hưởnglương hưu, trợ cấp cho BHXH: nộp hồ nước sơ đến cơ quan lại BHXH.

c) người đi lao động tất cả thời hạn ởnước bên cạnh tự đk đóng hoặc truy nộp BHXH sau khi về nước nộp hồ nước sơ mang lại cơquan BHXH. Nếu truy nộp trải qua đơn vị thì nộp cho đơn vị đưa tín đồ lao độngđi thao tác làm việc ở nước ngoài.

1.2. Nộp chi phí BHXH, BHYT, BHTN:

a) Hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng theo cách thức đóng của đối kháng vị, 1-1 vịtrích từ chi phí lương của tín đồ lao đụng theo mức hình thức để đưa đóng vào tàikhoản siêng thu của ban ngành BHXH.

b) người lao động có thời hạn ở quốc tế đóng trải qua đơn vị: đơn vị thu tiền đóng BHXH của ngườilao động để nộp đến cơ quan tiền BHXH theophương thức đóng đang đăng ký. Trường hợp truy đóng sau khi về nước thì người laođộng nộp tiền cho cơ quan liêu BHXH hoặc đơn vị chức năng nơi nhận hồ sơ truy hỏi đóng.

1.3. Nhấn kết quả:

a) tín đồ lao hễ nhận sổ BHXH, thẻ BHYT vì cơ quan liêu BHXH cung cấp khi đóng góp BHXH,BHYT, BHTN đúng quy định.

b) Hằng năm, nhận thông tin xác nhận về việc đóng BHXH bởi cơ quan liêu BHXH cungcấp trải qua Cổng thông tin điện tử củaBHXH nước ta hoặc trải qua đơn vị nơi làm việc.

2. Tín đồ tham gia BHXH từ nguyện

2.1. Kê khai với nộp hồ nước sơ:

Người tham gia BHXH từ bỏ nguyện kê khai làm hồ sơ theo luật tại Văn bản này nộp hồ sơ mang đến Đại lý thu hoặc mang đến cơ quan lại BHXH huyện.

2.2. Đóng tiền:

Người gia nhập nộp tiền đến Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH (trong trường vừa lòng đăngký tham gia trước tiên tại BHXH huyện) theo cách tiến hành đăng ký.

2.3. Nhấn kết quả:

a) nhấn sổ BHXH bởi cơ quan lại BHXH cấp.

b) dìm thông tin xác nhận thời gian đóng góp BHXH thường niên do cơ quan BHXHcung cấp trải qua Cổng tin tức của BHXH ViệtNam hoặc trên Đại lý thu.

3. Bạn tham gia BHYT

3.1. Kê khai làm hồ sơ theo giải pháp tại Văn phiên bản này và nộp hồ sơ như sau:

a) fan tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng góp BHYT: khi thay đổi thông tin, nộphồ sơ cho ubnd xã hoặc phòng ban BHXH.

b) tín đồ tham gia BHYT do giá thành nhà nước đóng BHYT: nộp hồ nước sơ mang đến UBNDxã.

Người sẽ hiến phần tử cơ thể người: nộp Giấy ra việncho cơ quan BHXH.

c) người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một trong những phần mức đóng; nộp hồ sơ cho Đạilý thu, hoặc phòng ban BHXH huyện.

Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộphồ sơ cho nhà trường.

3.2. Đóng tiền: bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình, bạn đượcngân sách hỗ trợ 1 phần mức đóng: nộp tiền mang đến Đại lý thu hoặc nộp trực tiếpcho cơ quan BHXH huyện.

3.3. Dìm kết quả: tín đồ tham gia BHYT dấn thẻ BHYT từUBND xã, Đại lý thu hoặc từ phòng ban BHXH chỗ thu tiền của người tham gia.

Điều 34. Đơn vị áp dụng lao động,UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng

1. Đơn vị thực hiện lao động

1.1. Thâm nhập lần đầu:

a) Lập hồ sơ theo nguyên tắc tại Văn bạn dạng này với nộp hồ nước sơ đến cơ quan lại BHXH.

b) Nộp tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

c) Phối hợp với cơ quan lại BHXH trả sổ BHXH cho những người lao động.

d) nhấn thẻ BHYT từ phòng ban BHXH trả cho những người lao động.

1.2. Điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:

a) Kê khai, lập hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH,BHYT, BHTN; tăng, giảm lao động, mức đóng, số tiền cần đóng; truy vấn thu, hoàn trả; nạm đổi, điều chỉnhthông tin đóng góp BHXH, BHYT, BHTN so với đơn vị, bạn lao động; nộp hồ sơ kịpthời cho cơ quan lại BHXH để xác minh số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, ghi, xácnhận, chốt sổ BHXH, thẻ BHYT so với đơn vị, ngườitham gia với đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.

b) Phối hợp với cơ quan liêu BHXH xác nhận, chốt sổ BHXH cho những người lao hễ khingười lao động hoàn thành HĐLĐ,HĐLV hoặc thôi vấn đề theo nguyên tắc của pháp luật.

1.3. Cấp cho lại sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh nội dung sẽ ghi trên sổBHXH, thẻ BHYT của tín đồ lao động:

a) trường hợp bạn lao cồn nộp hồ nước sơ trải qua đơn vị: đơn vị nhận hồ nước sơ cùng nộp kịp thời đến cơ quanBHXH.

Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT chongười lao động.

b) xác nhận Tờ khai cung cấp và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các ngôi trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày,tháng, năm sinh sẽ ghi bên trên sổ BHXH của bạn lao động.

1.4. Thu hồi thẻ BHYT của bạn lao động dứt tham gia BHYT, nộp mang đến cơ quan tiền BHXH nhằm điều chỉnhsố yêu cầu thu (trừ trường hòa hợp chết; đợi giảiquyết chính sách hưu trí, trợ cấp tai nạn ngoài ý muốn lao hễ - bệnh nghề nghiệp và công việc hằng tháng).

1.5. Hằng tháng, thừa nhận thông báo tác dụng đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS) qua thương mại & dịch vụ bưu chính hoặctra cứu tại Cổng thông tin của BHXH ViệtNam; kiểm tra, đối chiếu, nếu tất cả sai lệch, phối phù hợp với cơ quan tiền BHXH để giải quyết.

1.6. Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai minh bạch thông tin về việc đóngBHXH, BHYT, BHTN cho tất cả những người lao động.

1.7. Hằng năm, nhận tin tức đóng BHXH, BHYT, BHTN của fan laođộng (Mẫu C13-TS) vì cơ quan lại BHXHcung cấp cho để niêm yết công khai tại đối kháng vị.

2. Đại lý thu

2.1. Phía dẫn fan tham gia lập làm hồ sơ theo cách thức tại Văn phiên bản này.

2.2. Thu tiền đóng BHXH của bạn tham gia BHXH từ nguyện; tiềnđóng BHYT phần thuộc nhiệm vụ đóng của fan tham gia BHYT; cấp biên lai thu tiền cho người tham giatheo quy định.

2.3. Lập mẫu D05-TS; chủng loại DK04; nộp hồ sơ cùng số tiền sẽ thucho cơ quan BHXH vào thời hạn 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thu tiền của bạn tham gia.

2.4. Nhận với trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia theo quy định.

2.5. Hằng tháng:

a) Đối chiếu biên lai thu tiền vàsố tiền vẫn thu theo chủng loại C17-TS.

b) Nhận list người thâm nhập BHXH tự nguyện và danh sách người tham giaBHYT đến hạn buộc phải đóng (Mẫu D08a-TS) vì cơ quan BHXH gửiđến để thông báo và vận chuyển ngườitham gia tiếp tục tham gia theo quy định.

2.6. Đối với những trường hợp cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc điềuchỉnh văn bản đã ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT, fan tham gia ý kiến đề xuất Đại lý thunộp hồ nước sơ cho cơ quan lại BHXH:

a) dìm hồ sơ từ tín đồ tham gia, nộp hồ sơ kịp thời đến cơ quan BHXH.

b) Phối phù hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia.

3. Ubnd xã

3.1. Trên cơ sở danh sách người gia nhập BHYT bởi cơ quan quản ngại lýđối tượng và cơ sở BHXH cung cấp, lập mẫu DK05, gửi cơ sở BHXH.

3.2. Nhận và trả thẻ BHYTcho bạn tham gia theo chế độ (việc trả thẻ BHYT của đối tượng do tổ chứcBHXH đóng có văn bản hướng dẫn riêng).

3.3. Hằng tháng:

a) Nhận danh sách người tham gia BHYT do tổ chức triển khai BHXH đóng và list ngườiđã hiến bộ phận cơ thể người thamgia BHYT (Mẫu DK05), xác thực gửi lại cơquan BHXH.

b) Nhận danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT do chi tiêu nhà nước đóngtừ cơ quan quản lý đối tượng để lập mẫu mã DK05 gửi cơ sở BHXH.

3.4. Nhận chủng loại DK01, mẫu TK1-TS (nếu có), tổng hợp cùng phânloại chủng loại DK02, mẫu mã DK03 gửi ban ngành BHXH.

4. Cơ quan quản lý đối tượng

4.1. đúng lúc gửi list tăng, giảmngười được túi tiền nhà nước đóng góp BHYT cho ubnd xã.

4.2. Nhận list người được giá thành nhà nước đóng góp BHYT (Mẫu DK06) bởi vì cơ quan tiền BHXH lập chuyển đến; thẩm tra soát, đối chiếu, xác nhậnvà chuyển trả cơ quan BHXH vào thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủdanh sách của cơ sở BHXH.

4.3. Tổng hợp, chuyển kinh phí đầu tư hoặc đề nghị cơ hòm chínhchuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

5. Ngôi trường hợp solo vị, cơ quan cai quản đối tượng, đại lý phân phối thu giao dịch bằng hồ sơ điện tử thì thực hiện quy trình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYTtheo lao lý về giao dịch thanh toán điện tử trongviệc triển khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Điều 35. Cơ sở BHXH tỉnh/huyện

1. Thành phần một cửa

1.1. Nhấn hồ sơ:

a) Đối với 1-1 vị, ubnd xã, Đại lý thu:

Nhận hồ sơ, tài liệu điện tử (nếu có); kiểm đếm thànhphần và con số hồ sơ, ví như đúng, đầy đủ thì viết giấy hẹn. Trường đúng theo hồ sơ chưađúng, đầy đủ thì ghi rõ lý do và trả lại 1-1 vị, ubnd xã, Đại lý thu.

b) Đối với người tham gia nộp hồ sơ tại BHXH huyện:

- phía dẫn bạn tham gia lập hồsơ theo quy định; phía dẫn fan tham gia nộp tiền cho Tổ KH-TC.

- Nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy hẹn.

c) Đối với người đã hiến phần tử cơ thể người: nhận phiên bản chính Giấy ra viện,sao và chứng thực vào bạn dạng sao, trả bản chính cho người tham gia.

d) Sao, lưu giữ hồ sơ những trường hợp cấp lại sổ BHXH do đổi khác họ, tên, chữ đệm;ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; hồ sơ điều chỉnh nội dungđã ghi bên trên sổ BHXH; làm hồ sơ của ngườitham gia được cùng nối thời gian nhưng chưa phải đóng BHXH.

đ) Thu phí so với các trường hợp cung cấp lại, thay đổi thẻBHYT.

1.2. Gửi hồ sơ:

Đối với ngôi trường hợp bạn tham gia đã xử lý chế độBHXH đề xuất điều chỉnh quy trình đóng, thành phần một cửa ngõ BHXH thức giấc rút hồ sơ kèmTờ khai (Mẫu TK1-TS) đưa Phòng Quảnlý thu.

Xem thêm: Cách Hiển Thị Thước Đo Trong Word 2007, Hiện Thanh Thước Kẻ

c) chuyển Phòng/Tổ cung cấp sổ, thẻ các trường hợp: cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT bởi mất, hỏng.

d) đưa Phòng/Tổ chính sách BHXH hồ sơ các trường vừa lòng nghỉ việc do mắc bệnh dịch thuộc danh mục bệnh buộc phải chữa trị lâu năm ngày; giải quyết trợ c