Giải Bài Tập Hóa 10 Sgk Trang 106

     

Giải bài tập trang 106 bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 10. Câu 1: Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 sgk trang 106


Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

40,5 g B. 45,5g C.

Xem thêm: Tổng Hợp 3 Cách Tìm Vị Trí Iphone Của Người Khác, Định Vị Bạn Bè Trong Tìm Trên Iphone

55,5g D. 65.5g

Hướng dẫn giải:

Chon C

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

X mol x mol x mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Y mol y mol y mol

\(\left\{\begin{matrix} 24x + 56y = 20\\ x+y=0,5 \end{matrix}\right.\)

=> x = y = 0,25

\(m_{MgCl_{2}}\) = 0,25 x 95 = 23,75g

\(m_{FeCl_{2}}\) = 0,25 x 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

Bài 2 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Hướng dẫn giải:

Hdro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hidro clorua

Bài 3 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Hướng dẫn giải:

2KCl + H2SO4 đ \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O

*
KOH + H2↑ + Cl2↑

H2 + Cl2\(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

Bài 4 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a) Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b) Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử

Hướng dẫn giải:

a) Axit clohidric tham gia phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:

\(\overset{+6}{K_{2}Cr_{2}O_{7}}\) + 14\(\overset{-1}{HCl}\)→ 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

\(\overset{+4}{PbO_{2}}\)+ 4\(\overset{-1}{HCl}\)→ \(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2H2O

b) Axit clohidric tham gia phản ứng không oxi hóa khử

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Bài 5 trang 106 sgk Hóa học 10

Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản ứng?

Hướng dẫn giải:

Bản chất của phương pháp sunfat là dùng phản ứng trao đổi

NaCl + H2SO4 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) NaHSO4 + HCl

Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phương pháp hóa hợp (phản ứng oxi hóa khử)

H2 + Cl2 \(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl

Bài 6 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\) HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Bài 7 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

Xem thêm: Nồi Cơm Cao Tần Toshiba 1 Lít Rc 10Ip1Pv, Nồi Cơm Điện Cao Tần Toshiba 1 Lít Rc

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.