Mẫu Cc01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 66/2015/Tt-Bca Ngày 15/12/2015

     

 

1. Những biểu mẫu mã được áp dụng trong cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và đại lý dữ liệu nước nhà về dân cư

- Thông tư số 66 quy định các biểu mẫu được sử dụng trong cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là CC), bao gồm:

+ Tờ khai căn cước công dân;

+ Phiếu thu nhận tin tức căn cước công dân;

+ Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân;

+ Danh sách lời khuyên duyệt hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại căn cước công dân;

+ Phiếu giao nhấn hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại căn cước công dân đề xuất tra cứu vãn tại mẫu số CC05 tại Thông tư 66/2015;

+ Đề xuất phê để ý hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

+ Giấy xác thực số chứng tỏ nhân dân;

+ báo cáo công tác cấp, quản lý căn cước công dân;

+ Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân;

+ Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân;

+ Túi hồ sơ căn cước công dân.

Bạn đang xem: Mẫu cc01 ban hành kèm theo thông tư số 66/2015/tt-bca ngày 15/12/2015

- Theo Thông bốn số 66 năm 2015 của bộ Công an, các biểu mẫu được sử dụng trong thu thập, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu giang sơn về người dân (ký hiệu là DC), bao gồm:

+ Phiếu tích lũy thông tin dân cư;

+ Phiếu cập nhật thông tin dân cư.

2. Quản lý các biểu mẫu

- bộ Công an thống nhất làm chủ các biểu chủng loại kèm theo Thông bốn 66/2015/TT-BCA. In, xây đắp biểu mẫu mã CC11, cấp thủ tục in biểu mẫu CC02 đến Công an các đơn vị, địa phương.

- Cục cảnh sát đăng ký, cai quản cư trú cùng dữ liệu non sông về dân cư in, thống trị và tạo biểu mẫu CC01 thực hiện tại Trung trọng tâm Căn cước công dân quốc gia.

- Công an cung cấp tỉnh tổ chức in, cai quản và vạc hành các biểu chủng loại CC01, CC08, DC01 cùng DC02 mang đến Công an những đơn vị, địa phương trực thuộc quyền quản lý.

- những biểu mẫu mã CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân. Chủng loại được in ra đã bao gồm các tin tức được trích xuất, những thống kê từ Cơ sở tài liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đối chọi vị.

- các biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06, CC08, CC09, CC10, DC01 với DC02 được ấn trên khung giấy 210 milimet x 297 mm (A4); vào đó, mẫu mã CC02 định lượng 120 g/m2. Mẫu CC03 và CC07 được ấn trên khổ giấy 148 milimet x 210 mm (A5). Chủng loại CC01 và chủng loại CC08 được ấn 02 mặt. Mẫu mã CC11 có form size 250 milimet x 330 mm, được in trên giấy tờ Kraft định lượng 250 g/m2.

- những biểu mẫu mã tại Thông bốn số 66/2015/BCA được in bởi mực black trên nền giấy trắng. Riêng mẫu mã CC11 được in bởi mực đen trên nền giấy màu nâu vàng. Khi in ấn không được chuyển đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương gồm trách nhiệm quản lý việc in, cấp phép biểu chủng loại và bao gồm sổ sách theo dõi.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 66/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 mon 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG trong CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN,TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Căn cứ vẻ ngoài Căn cước công dânngày đôi mươi tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấutổ chức của BộCông an;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổng viên Cảnhsát;

Bộ trưởng cỗ Công an ban hành Thông tưquy định về biểu mẫu sử dụng trongcông tác cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dânvà Cơ sở tài liệu quốc giavề dân cư.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chính sách biểu mẫu, giải pháp ghibiểu mẫu; kinh phí đầu tư in và cai quản biểu mẫu thực hiện trong công tác làm việc cấp, cai quản thẻ Căn cước côngdân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu non sông về dân cư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân việt nam khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân, điều chỉnhcác biến đổi về thông tincủa công dân trong tàng thư căn cước công dân. Cơ sở tài liệu căn cước công dân vàcung cấp thông tin, tài liệu cho cửa hàng dữ liệu giang sơn về dân cư.

2. Công an những đơn vị, địa phương.

3. Những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan cho cấp, cai quản lýthẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dânvà cửa hàng dữ liệu tổ quốc về dân cư.

Điều 3. Các biểu mẫu mã đượcsử dụng trong cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân vàCơ sở dữ liệu tổ quốc về dân cư

1. Các biểu mẫu được sửdụng trong cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân (kýhiệu là CC), bao gồm:

a) Tờ khai căn cước công dân (mẫusố CC01);

b) Phiếu thu nhận thông tin căn cướccông dân (mẫu số CC02);

c) Giấy hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC03);

d) Danh sách khuyến cáo duyệt làm hồ sơ đề nghịcấp, đổi, cung cấp lại căn cướccông dân (mẫu số CC04);

đ) Phiếu giao thừa nhận hồ sơ đề nghịcấp, đổi, cấp lại căn cước công dân yêu cầu tra cứu (mẫu số CC05);

e) Đề xuất phê chuyên chú hồ sơ ý kiến đề xuất cấp,đổi, cấp cho lại thẻCăn cước công dân (mẫu số CC06);

g) Giấy xác thực số minh chứng nhân dân(mẫu số CC07);

h) report công tác cấp, làm chủ căn cước côngdân (mẫu số CC08);

i) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cướccông dân (mẫu số CC09);

k) Phiếu đưa hồ sơ căn cước công dân(mẫu số CC10);

l) Túi hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC11).

2. Các biểu mẫu mã được sử dụng trong thuthập, cập nhậtthông tin các đại lý dữ liệuquốc gia về cư dân (ký hiệu là DC), bao gồm:

a) Phiếu thu thập thông tin cư dân (mẫu số DC01);

b) Phiếu update thông tin cư dân (mẫu số DC02).

Điều 4. Làm chủ các biểumẫu

1. Bộ Công an thống nhất cai quản các biểumẫu phát hành kèm theo Thông tứ này. In, chế tạo biểu mẫu CC11, cấp thủ tục in biểu mẫu CC02 đến Công an các đơn vị, địa phương.

2. Cục công an đăng ký, làm chủ cư trúvà dữ liệu non sông về cư dân in, quản lý và xây đắp biểu chủng loại CC01 thực hiện tại Trung vai trung phong Căn cước công dânquốc gia.

3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức triển khai in, làm chủ và phát hành các biểu mẫuCC01, CC08, DC01và DC02 cho Công an các đơn vị, địa phương thuộcquyền quản ngại lý.

4. Các biểu mẫu mã CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 đượcin thẳng từ laptop khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước côngdân. Mẫu được in ra đã bao hàm các tin tức được trích xuất, những thống kê từ Cơ sởdữ liệu căn cước công dân theo phạm vi tàng trữ của từng đơn vị.

5. Các biểu mẫuCC01, CC02, CC04,CC05, CC06, CC08, CC09, CC10, DC01 cùng DC02 được ấn trên khung giấy 210 milimet x 297 milimet (A4);trong đó, chủng loại CC02 định lượng 120 g/m2. Chủng loại CC03 và CC07được in ở khổ giấy 148 milimet x 210 mm (A5). MẫuCC01 và mẫu mã CC08 được in ấn 02 mặt. Mẫu CC11 có kích thước 250 mm x 330 mm, được intrên giấy Kraft định lượng 250 g/m2.

6. Các biểu mẫu luật tại Thông tưnày được in bởi mực đen trên nền giấy trắng. Riêng chủng loại CC11 được in bởi mực đen trên nền giấy màu nâuvàng. Trong khi in không được chuyển đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địaphương có trách nhiệm làm chủ việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách theodõi.

Điều 5. Ngân sách đầu tư in,phát hành biểu mẫu

1. Kinh phí đầu tư in, xây dựng biểu mẫu mã sử dụngtrong công tác làm việc cấp, thống trị thẻ Căn cước công dân,tàng thư căn cước công dân và cửa hàng dữ liệu giang sơn về cư dân được áp dụng từnguồn ngân sách đầu tư thường xuyên của bộ Công an cấp cho cho Công an những đơn vị, địaphương.

2. Tổng cục cảnh sát chủtrì, phối phù hợp với Cục Tài chính và các đơn vị có tương quan lập lường trước kinh phíin, vạc hành những biểu mẫu mã và giấy in biểu mẫu phép tắc tại Khoản 1, Khoản 2 Điều4 Thông bốn này.

Tháng 9 sản phẩm năm, Công an các đơn vị, địaphương lập dự trù yêu cầu sử dụng biểu chủng loại CC02,CC11 của đối chọi vị, địa phương mình mang lại năm tiếptheo nhờ cất hộ Cục công an đăng ký cai quản cư trú cùng dữ liệu tổ quốc về người dân để tổnghợp, report Tổng cục Cảnh sát.

3. Công an các đơn vị,địa phương lập dự trù kinh phí in, thành lập biểu mẫu áp dụng trong công tác làm việc cấp,quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở tài liệu quốcgia về người dân quy định trên Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tứ này.

Điều 6. Yêu cầu ghi biểumẫu

1. Ghi đầy đủ, chủ yếu xác, cụ thể nội dung vào từngbiểu mẫu, chữ viết đề xuất cùngmột loại mực.

2. Fan đến làm thủ tục không biết chữ hoặc khôngthể từ bỏ kê khai được thì nhờ tín đồ khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Ngườikê khai hộ phải ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký, ghi rõ chúng ta tên vàchịu trọng trách về việc kê khai hộđó.

3. Những cột, mục trong biểu mẫu bắt buộc đượcghi theo như đúng chú phù hợp hướng dẫn trong các biểu mẫu mã (nếu có) và chính sách tại Thông tứ này. Trường hòa hợp thông tinghi vào cột, mục của biểu mẫu dài thìđược viết tắt nhưng nên bảođảm rõ những thông tin cơ bản.

4. Màu sắc mực để ghi biểu mẫu, chữ ký kết của người dân có thẩm quyềnvà các nội dung trong biểu mẫu chỉ được sử dụng màu mựcxanh, tím than hoặc đen.

Chương II

CÁCH GHICÁC BIỂU MẪU

Điều 7. Tờ khai Căn cướccông dân (CC01)

1. Mẫu CC01 được sử dụng đểcông dân kê khai tin tức về nhân thân của bản thân khi có yêu ước cấp, đổi, cấp cho lạithẻ Căn cước công dân.

2. Phương pháp ghi thông tin

a) Mục “Họ, chữ đệm và tên”, “Họ vàtên điện thoại tư vấn khác”: ghi khá đầy đủ họ, chữ đệm cùng tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếutrong giấy khai sinh gồm họ và tên thường gọi khác;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghingày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân. Ngàysinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ thời điểm tháng 3 đến tháng 9ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: nếu giới tính namghi là “Nam”, giả dụ giới tính phái nữ ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”: ghi dân tộc,tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân như vào giấykhai sinh hoặc sách vở chứng nhấn dân tộc, tôn giáo của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

đ) Mục “Quốc tịch”: ghi quốc tịch củacông dân được cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân như trên giấy tờ khai sinhhoặc giấy tờ chứng tỏ có quốc tịch ViệtNam của cơ quan có thẩm quyền;

e) Mục “Tình trạng hôn nhân”: ghi tình trạng hôn nhân hiện trên củacông dân được cấp, đổi, cung cấp lại thẻCăn cước công dân, gồm: chưa kết hôn, đang kết hôn hoặc đang ly hôn;

g) Mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bạn dạng kết luận về xét nghiệmxác định team máu của côngdân kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

h) Mục “Nơi đăng kýkhai sinh”: ghi vừa đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh vị trí đã cấpgiấy khai sinh đến công dân. Ngôi trường hợp địa điểm hành thiết yếu có sự thay đổi ghitên địa điểm hành chủ yếu mới sẽ được thay đổi theo phương tiện của pháp luật;

i) Mục “Quê quán”: ghiđầy đủ địa điểm hành chủ yếu cấp xã, cấp cho huyện, cấp cho tỉnh theo giấy khai sinh; nếukhông bao gồm giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu. Ngôi trường hợp địa điểm hành chínhcó sự thay đổi ghi tên địa danh hành bao gồm mới vẫn được biến đổi theo luật củapháp luật;

k) Mục “Nơi thường trú”: ghi đầy đủ, chính xác theo sổhộ khẩu. Trường đúng theo công dân kiến nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế bao gồm thứccủa Quân nhóm nhân dân, Công an nhân dân sẽ ở triệu tập trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệucủa cơ quan, đơn vị cấp đến công dân;

l) Mục “Nơi ở hiện tại tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xácnơi ở bây giờ của công dân theo sản phẩm công nghệ tự số nhà, con đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thịtrấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

m) Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp và công việc đang làm, trườnghợp là quân nhân đã tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học tập vấn”: ghi rõ chuyên môn học vấncao duy nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung họcphổ thông, giỏi nghiệptrung học cơ sở...);

n) các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủhọ, chữ đệm, tên; quốctịch; số Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân vào những mục tương xứng trong biểu mẫu mã (nếu có);

o) Mục yêu ước của côngdân:

- “Chuyển phát bởi đường bưu điện cho tậntay công dân”: trường thích hợp công dân cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân gồm yêu ước chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi gồm và ghi tương đối đầy đủ địachỉ, số điện thoại thông minh của công dân, nếu không tồn tại yêu ước thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân”: đốivới các trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường phù hợp hư hỏng,hết thời hạn hoặc bao gồm sự chuyển đổi thông tintrong thẻ Căn cước công dân thì ghi cấp đổi; đối với các trường phù hợp mất thì ghi cung cấp lại;

- “Xác dìm số chứng tỏ nhân dân”: trườnghợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻCăn cước công dân bao gồm yêu cầu xác thực số chứng minh nhân dân 9 số thì ghi có, nếukhông bao gồm yêu mong thì ghi không;

p) Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày,tháng, năm công dân khai tờ khai cấp,đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân.

3. Mục "Kết trái xác minh”: so với trường vừa lòng hồsơ đề nghịcấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân cầnxác minh qua tàng thư căn cước công dân thì 1-1 vị đón nhận hồ sơ đề xuất Độitàng thư căn cước công dân ở trong Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về đơn lẻ tự buôn bản hội đối chiếu,xác minh với hồ sơ nơi bắt đầu và trả lời công dụng cho đơn vị chức năng yêu cầu.

Điều 8. Phiếu thu nhậnthông tin căn cước công dân (CC02)

1. Mẫu mã CC02,do Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân lập trên cơ sởđối chiều thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu tổ quốc về dân cư với tờkhai căn cước công dân. Sau thời điểm đối chiếu thông tin của công dân, chủng loại CC02 được in trực tiếp từ sản phẩm in để công dânký vào Phiếu thu nhấn thông tin.

2. Mã số, mã vun một chiều: mỗi hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lạithẻ Căn cước công dân được thêm một mã số, mà vạchriêng để thống trị và đượcin trên Phiếu thu nhận thông tin Căncước công dân.

3. Số thẻ Căn cước côngdân: ghi số Căn cước công dân so với trường hợp cấp thẻ Căn cước công dân, cụthể như sau:

Trung vai trung phong Căn cước công dân non sông khitrả thẻ Căn cước công dân có nhiệm vụ gửi kèm danh sách của công dân được cung cấp thẻCăn cước công dân cho Phòng Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về biệt lập tự xóm hội Côngan cấp cho tỉnh. địa thế căn cứ vào danh sách, cán bộ quản lý hồ sơ tàng thư căn cước côngdân Công an cấp tỉnh có trách nhiệmghi đầy đủ 12 số Căn cướccông dân vào Phiếu thu nhận tin tức Căn cước công dân. Trường hợp công dân được cấp thẻ Căn cước công dân tạiTrung chổ chính giữa căn cước công dân giang sơn trước khi đưa hồ sơ căn cước công dân cho cơquan làm chủ căn cước công dân Công an cung cấp tỉnh địa điểm công dân gồm hộ khẩu thườngtrú, cán bộ chuyển nhượng bàn giao hồ sơ có trách nhiệm ghi không thiếu số thẻ Căn cước côngdân vào Phiếu thu nhận tin tức căn cước công dân.

4. Phương pháp ghi thông tin:

a) từ bỏ mục 1 mang lại mục 13: ghi cácthông tin của công dân theo hướng dẫn trên khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

b) từ bỏ mục 14 mang đến mục 16: ghi các thôngtin của công dân theo phía dẫn tại vị trí ghi chú biểu mẫu mã CC01;

c) Mục 17: ảnh chân dung của công dân cókích thước 4 centimet x 6 cm, nền ảnhmàu trắng;

d) Mục 18: ghi điểm lưu ý nhân dạng củacông dân theo quy định;

đ) Mục 19: chỉ ghi một trong những trườnghợp cấp, đổi, cung cấp lại;

e) Mục 20: ghi mốc giới hạn đã cấp minh chứng nhândân/Căn cước công dâncho công dân (tính cả lần hiện nay tại);

f) Mục 21: ghi tên ban ngành Công anlập Phiếu thu nhận tin tức căn cước côngdân;

g) Mục 22: cán bộ chất vấn Phiếu thu nhận tin tức căn cướccông dân ký kết và ghi rõ bọn họ tên sau khikiểm tra bảo đảm an toàn thông tin đầy đủ,đúng theo quy định;

h) Mục 23: công dân ghi ngày, tháng, nămlàm thủ tục cấp, đổi, cấp cho lại thẻCăn cước công dân, ký kết và ghi rõ họ tên.

Điều 9. Giấy hứa hẹn trả thẻCăn cước công dân (CC03)

1. Mẫu mã CC03do cơ sở Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cướccông dân của công dân lập, cấp cho cho công dân để hẹn ngày đến nhận thẻ Căn cướccông dân.

2. Giấy hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân đượcin thẳng từ đồ vật in sau khi đã thu nhận tin tức nhân thân của công dân làmthủ tục cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Điều 10. List đềxuất coi xét hồ sơ cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC04)

1. Chủng loại CC04do phòng ban Công an mừng đón hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lập,đề xuất chỉ huy đơnvị chú ý hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.

2. Phương pháp ghi thông tin:

a) Mục (1): đề tên cơ quan cấp cho trên thẳng của cơ sở củangười khuyến cáo duyệt làm hồ sơ cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

b) Mục (2): ghi tên cơ sở của bạn đề xuấtduyệt hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân;

c) Mục (3): ghi chức danh của fan cóthẩm quyền xem xét hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

d) Mục “Số: ……/……”: ghi số của danhsách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cung cấp lạithẻ Căn cước công dân;

đ) Mục “Mã số danh sách”: là mã số chung của những hồ sơ trongdanhsáchđề xuất duyệt hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

e) Cột “STT”: ghi số đồ vật tự của từng hồsơ trong list đềxuất chăm sóc hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

f) Cột “Mã số Phiếu thu dìm thông tincăn cước công dân của công dân”: ghi mã số bên trên Phiếu thu nhận tin tức căn cướccông dân của công dân;

g) Cột “Họ, chữ đệm với tên khai sinh”,“Giới tính”, “Ngày sinh”, “Loại cấp”, “Số thẻ Căn cước công dân đã có cấp”: ghi theocác mục thông tin tương ứng trên Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân;

h) Mục “Ý loài kiến của người có thẩm quyền chăm chút hồ sơ”:người gồm thẩm quyền chăm sóc hồsơ kiến nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân ghi rõ ý kiến của mình là “đồng ý” hoặc “không đồng ý”, trường hợp không chấp nhận trường hòa hợp nào thì ghirõ các trường thích hợp đó.

Điều 11. Phiếu giao nhậnhồ sơ đề nghị cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân cầntra cu (CC05)

1. Chủng loại CC05do đối chọi vị đón nhận hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân lập, đềxuất chỉ huy đơn vị quyết định chuyển các hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căncước công dân nên tra cứu vãn qua tàng thư căn cước công dân.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục (1): đề tên cơ quan cấp trên trựctiếp của cơ quan của tín đồ giao hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cướccông dân yêu cầu tra cứu;

b) Mục (2): ghi tên phòng ban của ngườigiao hồ nước sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻCăn cước công dân buộc phải tra cứu;

c) Cột “STT”: ghi số sản phẩm tự của từng hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân trong danh sách được gửi;

d) những cột “Họ, chữ đệm với tên khai sinh”,“Giới tính”, “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi những thông tin của công dân theo hồ nước sơđề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân;

đ) Cột “Mã số Phiếu thu nhấn thông tincăn cước công dân”: ghi mã số trên Phiếu thu nhận tin tức căn cước công dân củacông dân;

e) Mục “Tổng số hồ nước sơ”: ghi tổng cộng hồsơ đề xuất cấp, đổi,cấp lại thẻ Căn cước công dân được bàn giao;

g) Mục “Cán cỗ lập phiếu”: cán cỗ lập phiếu ký, ghirõ họ tên để report chỉ huy duyệt;

h) Mục “Thủ trưởng 1-1 vị”: Thủ trưởng đơn vị chức năng duyệt, cam kết vàghi rõ chúng ta tên;

i) Mục “Giao hồ sơ”: ghi rõ ngày, tháng,năm giao hồ nước sơ. Bên giao và mặt nhận ký kết ghi rõ họ và tên;

k) Mục “Nhận công dụng tra cứu”: ghi rõngày, tháng, năm dấn kết quả. Mặt giao và mặt nhận ký kết ghi rõ họ và tên.

Điều 12. Đề xuất phêduyệt hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC06)

1. Mẫu mã CC06 vì chưng Trung tâmCăn cước công dân tổ quốc lập để đề xuất lãnh đạo Cục cảnh sát đăng ký, quảnlý trú ngụ và dữ liệu giang sơn về cư dân phê để mắt tới hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lạithẻ Căn cước công dân của công dân. Mẫu mã này được lập theo list hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân của Công an những tỉnh, tp trựcthuộc tw gửi đến.

2. Giải pháp ghi thông tin:

a) Mục “Số:……./………”: ghi số của vănbản đề xuất phê chăm chú hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

b) Cột “STT”: ghi số đồ vật tự của từng mã số danhsách trong khuyến nghị phê chuẩn y hồ sơ kiến nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

c) Cột “Đơn vị”: đứng tên của đơn vị tiếp nhận hồ sơ đềnghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân của công dân;

d) Cột “Mã số các danh sách”: ghi mã sốcủa từng danh sách lời khuyên duyệt hồ nước sơ đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cướccông dân;

đ) Cột “Tổng số danh sách”: ghi tổng số những danhsách vào cột “mã số các danh sách”;

e) Cột “Hồ sơ”: ghi tổng số làm hồ sơ trong danhsách bao gồm mã số danh sách khớp ứng cột “Tổng số”, trong số ấy ghi rõ con số hồ sơ hòa hợp lệ, đầy đủ điềukiện cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân vào cột “Hợp lệ” và con số hồ sơ ko hợplệ, không đủ điều kiện cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân vào cột “Không hợplệ”.

Điều 13. Giấy xác nhậnsố chứng minh nhân dân (CC07)

1. Mẫu CC07do cơ quan Công an nơi mừng đón hồ sơ kiến nghị cấp thẻ Căn cước công tư thục để xác nhận số triệu chứng minhnhân dân (9 số) vẫn được cung cấp lần gầnnhất lúc công dân có yêu cầu xác nhận số minh chứng nhân dân cũ.

2. Thủ trưởng đơn vị chức năng nơi chào đón hồ sơđề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân ký kết giấy xác nhận số chứng minhnhân dân của công dân.

Điều 14. Report côngtác cấp, cai quản căn cước công dân (CC08)

1. Mẫu CC08 nhằm Công an cung cấp tỉnh,Công an cung cấp huyện thống kê, báo cáo kết trái về công tác cấp, cai quản căn cướccông dân. Định kỳ theo quý, 06 tháng, 01 năm Công an cấp cho tỉnh phải gửi báo cáovề Tổng cục cảnh sát (qua Cục công an đăng ký, quản lý cư trú và tài liệu quốcgia về dân cư).

2. Số liệu, văn bản trong báo cáo phảichính xác, rõ ràng, đầy đủ.

Điều 15. Phiếu điều chỉnhthông tin căn cước công dân (CC09)

1. Mẫu mã CC09 docơ quan lại Công an nơi tiếp nhận hồsơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công tư thục khi công dân có biến hóa về chỗ thường trú, hộtịch và những loại thay biến hóa để kiểm soát và điều chỉnh thông tin của côngdân trong hồ sơ tàng thư căn cước công dân. Cơ sở Công an nơi mừng đón hồ sơ có trách nhiệm chuyển Phiếu điều chỉnh thông tin căn cướccông dân mang đến cơ quan làm chủ tàng thư căn cước công dân Công an cấp tỉnh quản lí lý, khai thác.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) từ mục 1 cho mục 3: ghi những thông tincủa công dân theo phía dẫn trên khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

b) Mục “Nội dung điều chỉnh thông tin”:ghi rõ tháng ngày năm công dân có chuyển đổi về nơi đk thường trú hoặc phần đông thay biến hóa (lưu ý: đối vớinơi đăng ký thường trú mới ghi đầy đủ, đúng chuẩn theo Phiếu báo đổi khác vềnhân khẩu, hộ khẩu; so với những thay chuyển đổi ghi theo ra quyết định của cơ quancó thẩm quyền cho phép biến hóa các thông tin của côngdân);

c) Mục “Ngày....tháng…….năm…….”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu điềuchỉnh tin tức căn cước công dân;

d) Mục “Phê chú ý của Thủ trưởng đối kháng vị”: Thủ trưởngcơ quan cai quản căn cước công dân nơi điều chỉnh thông tin có trách nhiệm phêduyệt những thông tin được thu dấn trong Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin căn cước công dân củacông dân;

đ) Mục “Người được điều chỉnh”: fan đượcđiều chỉnh tin tức căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra lại những thông tinđã được thu nhậntrong Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân, kế tiếp ký, ghi rõ bọn họ tên.

Điều 16. Phiếu gửi hồsơ Căn cước công dân (CC10)

1. Chủng loại CC10dùng mang lại cơ quan tiền nơi chào đón hồ sơ cấp,đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân lậpđể bàn giao hồ sơcăn cước công dân vào trường vừa lòng công dân chuyển nơi đăng ký thường trú đi các tỉnh,thành phố khác và những trường phù hợp công dân được cung cấp thẻCăn cước công dân quanh đó nơi đk thường trú, thì làm hồ sơ đó sẽ tiến hành chuyển về tàng thưcăn cước công dânCông an cấp tỉnh nơi đăng ký thường trú củacông dân để quản lý.

Xem thêm: Phân Tích Chiến Lược Đa Dạng Hóa Của Vinamilk Và Chiến Lược Đa Dạng Hóa Sản Phẩm

2. Biện pháp ghi thông tin:

a) Mục “Kính gửi”: ghi rõ đơn vị chức năng nơi dấn hồsơ căn cước công dân;

b) từ mục 1 mang lại mục 4: ghi các thông tincủa công dân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

c) Mục “Ý loài kiến đề xuất”: ghi ngắn gọn, ví dụ ý kiến thảo luận giữa đơn vị gửi hồ sơ vàđơn vị nhấn hồ sơcăn cước công dân;

d) Mục “Xin trả lại phiếu này cho”: ghiđầy đủ, rõ ràng tên đối chọi vịgửi hồsơcăn cước công dân;

đ) Mục “Ngày....tháng....năm……..”: ghi rõ ngày,tháng, năm giữ hộ Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân cùng ngày, tháng, năm dấn Phiếuchuyển làm hồ sơ căn cướccông dân.

Điều 17. Túi làm hồ sơ Căncước công dân (CC11)

1. Mẫu mã CC11được cần sử dụng cho cơ quan làm chủ hồ sơ tàng thư căn cước công dân đựng tài liệu,gồm: Tờ khai Căn cước côngdân, Phiếu thu nhận tin tức Căn cước công dân, Phiếu gửi hồ sơ căn cướccông dân, Phiếu kiểm soát và điều chỉnh thông tin và những tàiliệu khác tương quan đến công tác cấp, cai quản thẻ Căn cước công dân.

2. Biện pháp ghi thông tin:

a) Mục “Số thẻ Căn cước”: ghi đầy đủ, cụthể 12 số Căn cước công dân;

b) Mục “Họ, chữ đệm và tên”; “Giới tính”; “Ngày,tháng, năm sinh”;“Nơiđăng cam kết thường trú”; “Quê quán”: ghi các thông tin của công dân theo hướng dẫn tại khoản2 Điều 7 Thông bốn này;

c) Mục “Ngày, tháng, năm lập hồ sơ”: ghicụ thể ngày, tháng, năm lập hồ sơ căn cước công dân;

d) Mục “Cán cỗ lập”; “Đơn vị lập”: ghi đầyđủ, ví dụ tên cán cỗ lập làm hồ sơ và đơn vị lập làm hồ sơ căn cước công dân;

đ) Mục “Hồ sơ gồm”: ghi đầy đủ, núm thểcác tư liệu được lưu giữ trong hồ sơ căn cước công dân.

Điều 18. Phiếu thu thậpthông tin dân cư (DC01)

1. Mẫu DC01được cần sử dụng cho công dân kê khai tin tức nhân thân của chính bản thân mình để thu thập, cập nhậtvào cửa hàng dữ liệu tổ quốc về dân cư.

2. Bí quyết ghi thông tin:

a) Mục “Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ;Làng/phố; Xóm/số nhà”: ghi khá đầy đủ địadanh hành chính theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổhộ khẩu;

b) Mục “Họ, chữ đệm với tên khai sinh/Họ, chữ đệm và tên cha/ Họ, chữđệm và tên mẹ/Họ, chữ đệm cùng tên vk (chồng)”/ Họ, chữ đệm với tên người đại diệnhợp pháp/Họ, chữ đệm với tên chủ hộ”; “Số CMND/số ĐDCN”; “Nơi đăng ký khaisinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốc tịch”; “Nơi hay trú/Nơi ở hiện tại”:ghi như phía dẫn tại đoạn ghi chútrong biểu mẫu (nếu có);

c) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”; “Giới tính”: ghitheo chỉ dẫn tại những điểm a, b khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

d) Mục “Nhóm máu”: trường phù hợp công dân gồm yêu cầucập nhật với có bạn dạng kết luận vềxét nghiệm khẳng định nhóm ngày tiết của bạn đó. Team máu nào thì ghi lại “X” vào ô team máu đó;

đ) Mục “Tình trạng hôn nhân”: trường hợp công dân không kếthôn, đã kết hôn hoặc đang ly hôn thìđánh vệt “X” vào ôtương ứng;

e) Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghiPhiếu thu thập thôngtindân cư; trường phù hợp người đo đắn chữ hoặc bắt buộc tự kê khai được thì thực hiệntheo cách thức tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

3. Mục “Trưởng Công anxã/phường/thị trấn”: Trưởng Công an xã, phường, thị xã có nhiệm vụ xác nhậnPhiếu tích lũy thông tin dân cư của công dân đang cư trú trên địa bàn quản lý.

4. Mục “Cảnh gần kề khu vực/Côngan viên”: cảnh sát khu vực, Công an viên tất cả trách nhiệm xác nhận Phiếu thu thậpthông tin cư dân của công dân trên địa bàn mình vẫn quản lý.

Điều 19. Phiếu cập nhật,chỉnh sửa thông tin người dân (DC02)

1. MẫuDC02 dùng làm công dân kê khai khi bao gồm sự biến hóa các tin tức về nhânthân mức sử dụng tại khoản 1 Điều 9 nguyên lý Căn cước công dân.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “Họ, chữ đệm và tên”; “SốĐDCN/số CMND”; “Nơi thường trú”: ghi như phía dẫn ở phần ghi chú trong biểu mẫu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghithông tin của công dân theo phía dẫn trên điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Mục “Giới tính”: giả dụ giới tính namđánh vệt “X” vào ô “Nam”, nếu giới tính nữ khắc ghi “X” vào ô “Nữ”;

d) Mục “Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo quyết địnhcơ quan bao gồm thẩm quyền về việc biến đổi thông tin của công dân;

đ) Mục “Hồ sơ, tư liệu kèm theo”: ghi đầy đủ, cụ thể các loạihồ sơ, tài liệu kèm theo Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư;

e) Mục “Cán cỗ đề xuất”:cán bộ Đội Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về đơn lẻ tự làng hội Công an cung cấp huyện khitiếp nhấn hồ sơ kiểm tra, đối chiếu những thông tin của công dân đầy đủ, chínhxác tất cả trách nhiệm khuyến nghị lãnh đạo Công an cấp huyện;

g) Mục “Phê coi xét củacơ quan thống trị CSDLQG về DC”: đại diện cơ quan làm chủ cơ sở tài liệu quốc giavề dân cư ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 20. Hiệu lực hiện hành thihành và nguyên lý chuyển tiếp

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày 02 tháng 02 năm năm nhâm thìn và thay thế sửa chữa Thông tứ số 05/2014/TT-BCAngày 22 tháng 11 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an biện pháp biểu mẫu sử dụngtrong công tác làm việc cấp, quản lý Chứng minh nhân dân.

2. đông đảo nơi chưa có điều kiệntriển khai cấp cho thẻ Căn cước công dân theo hình thức Căn cước công dân thì liên tiếp sử dụng biểu chủng loại cấp, quảnlý chứng minh nhân dân theo Quyết địnhsố 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10 mon 10 năm 2001 của bộ trưởng cỗ Công an về việcban hành các biểu mẫu mã sử dụng, trong công tác làm việc quảnlý hành chính về cô đơn tự xãhội, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực hiện thống nhấttheo Thông bốn này.

Điều 21. Trách nhiệmthi hành

1. Tổng viên trưởng Tổng cục công an cótrách nhiệm phía dẫn, kiểm tra bài toán thựchiện Thông bốn này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực trực thuộc BộCông an, người đứng đầu Công an, cảnh sát phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc, Công an những đơn vị, địaphương báo cáo về cỗ Côngan (qua Tổng viên Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trưởng; - các Tổng cục, đơn vị trực thuộc bộ Công an; - Công an, công an PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục đánh giá văn phiên bản QPPL bộ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT chính phủ, Cổng TTĐT cỗ Công an; - công báo nội bộ; - Lưu: VT, C72, V19.

B TRƯỞNG Đại tướng trằn Đại Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộclập - tự do - Hạnh phúc--------------

TỜKHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên(1):...........................................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếucó)(1):................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………./………./…………..; 4. Giới tính(Nam/nữ):............................

5. Số CMND/CCCD (2):

6. Dân tộc:………………….….7. Tôn giáo:………………….……..8. Quốc tịch:.............................

9. Triệu chứng hôn nhân:....................................... 10. Nhóm máu (nếucó):………………………….

11. Nơi đăng ký khai sinh:.........................................................................................................

12. Quê quán:..........................................................................................................................

13. địa điểm thường trú:...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

14. Chỗ ở hiện nay tại:.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15. Nghề nghiệp:…………………………..16.Trình độ học tập vấn:....................................................

17. Họ, chữ đệm cùng tên của cha(1):................................................. Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):.................................................. Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):...................................... Quốc tịch:……………………..

Số CCCD/CMND(*):

20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP(1):.................................Quốctịch:................................

Số CCCD/CMND(*):

21. Họ, chữ đệm và tên của nhà hộ(1):.......................................................................................

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với công ty hộ:.................................................................................................................

22. Yêu cầu của công dân:

- Cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước côngdân:................................................................................

- xác nhận số chứng tỏ nhân dân(có/không):.......................................................................

- chuyển phát bằng đường Bưu điện mang đến tậntay công dân (có/không):.......................................

Địa chỉ nhận:............................................................................ Số năng lượng điện thoại:………..…………..

Tôi xin khẳng định những thông tin kê khaitrên là đúng sự thật./.

…….., ngày………tháng……..năm……… NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên)

KẾTQUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - phòng Cảnhsát QLHC về TTXH trả lời hiệu quả đối chiếu, xác minh với hồ nước sơ cội (có hoặc khôngcó làm hồ sơ gốc, nếu bao gồm hồ sơ cội thì cónội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…….., ngày………tháng……..năm……… ……………………………………………(3)

Cán bộ tra cứu vớt (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD vẫn được cấp lần ngay gần nhất(nếu là CMND gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch men chéo).

- (3): Đội trưởng Đội Tàng thưcăn cước công dân Phòng cảnh sát QLHC về TTXH.

- (*): Không đề nghị công dân yêu cầu kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của bệnh minhnhân dân; ĐDHP là viếttắt của đại diện thay mặt hợppháp./.

(Mã số, mã gạch một chiều)

PHIẾU THU NHẬN THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số thẻ CCCD:……………………………….

17.

Ảnh chân dung 4cm x 6cm

1. Họ, chữ đệm với tên:........................................................................................

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếu có):...........................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Giới tính:……..

5. Số CMND/CCCD đã được cấp:

Cấp ngày:……./………/………. Chỗ cấp:....................................................................................

6. Dân tộc….…………..7. Tôn giáo:…………………..8. Quốc tịch................................................

9. Nơi đăng ký khai sinh:..........................................................................................................

10. Quê quán:..........................................................................................................................

11. Khu vực thường trú....................................................................................................................

12. Nghề nghiệp:.............................. 13. Chuyên môn học vấn:.......................................................

14. Họ, chữ đệm và tên của cha:...............................................................................................

15. Họ, chữ đệm và tên của mẹ:...............................................................................................

16. Họ, chữ đệm cùng tên của vợ (chồng):....................................................................................

18. Đặc điểm nhân dạng:..........................................................................................................

19. Một số loại cấp:………………..20. Cấp cho lần thứ:…………………….21. Đơn vị lập:.............................

Cái phải

Trỏ phải

Giữa phải

Nhẫn phải

Út phải

Cái trái

Trỏ trái

Giữa trái

Nhẫn trái

Út trái

4 ngón chụm tay trái

4 ngón chụm tay phải

22. Cán b kim tra (ký, ghi rõ họ tên)

23…….., ngày………tháng……..năm……… Người khai ký, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộclập - thoải mái - Hạnh phúc--------------

GIẤYHẸN

Trả thẻ Căn cước công dân

Công an...................................................................................................................................

đã chào đón hồ sơ và làm thủ tục thẻ Căn cướccông dân đối với công dân:

Họ, chữ đệm cùng tên:.................................................................................................................

Sinh ngày:……………/…………/……………

Giới tính:……………………

Nơi thường trú:........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thời gian hứa trả thẻ Căn cước công dânđối cùng với công dân…………………… vào…………giờ ………….phút, thứ……………………. Ngày:………./............./……………

...............................................................................................................................................

…….., ngày………tháng……..năm……… NGƯỜI LẬP GIẤY HẸN (Ký, ghi rõ bọn họ tên)


……………………………(1) ……………………………..(2) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số:………./………….

………, ngày …… mon …… năm ……..

DANHSÁCH ĐỀ XUẤT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi:……………………………………………..

………………..(2) ý kiến đề nghị …………………….(3) chu đáo hồ sơđề nghị cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân, danh sách cụ thể sau đây:

Mã số danh sách

STT

Mã số Phiếu thu nhận thông tin CCCD

Họ, chữ đệm cùng tên khai sinh

Giới tính

Ngày sinh

Loại cấp

Số CCCD đã được cấp

Đề nghị đồng minh xem xét, quyết định.

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

CHỈ HUY ĐỘI (Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của người dân có thẩm quyền cẩn thận hồ sơ:

……………………………………… …………………………(3) (Ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)


……………………………(1) ……………………………..(2) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

PHIẾUGIAO NHẬN

Hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cầntra cứu

STT

Họ, chữ đệm cùng tên khai sinh

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Mã số Phiếu thu nhận tin tức CCCD

Tng số hồ nước sơ:.....................................................................................................................

Mỗi hồ sơ ý kiến đề xuất cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân bắt buộc tra cứu gồm những: Tờ khai Căn cước công dân và Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân.

Phiếu này được lập thành 02 bản, bêngiao và bên nhận mỗi mặt giữ 01 bản.

Cán cỗ lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

GIAO HỒ SƠ TRA CỨU Ngày………tháng……..năm……….

NHẬN KẾT QUẢ TRA CỨU Ngày………tháng……..năm……….

Bên giao

Bên nhận

Bên giao

Bên nhận

Ghi chú: mặt giao, bên nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,đơn vị.


CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ TRUNG TÂM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN QUỐC GIA ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số:………./………….

………, ngày …… mon …… năm ……..

ĐỀXUẤT PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi: Lãnhđạo Cục công an đăng ký, cai quản lýcư trú với dữ liệu quốc gia về dân cư

Trung trung ương Căn cước công dân nước nhà đề nghị lãnh đạo Cục Cảnh sátđăng ký, thống trị cư trú cùng dữ liệu non sông về cư dân phê phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp, đổi, cấplại thẻ Căn cước công dân, danh sách ví dụ sau đây:

STT

Đơn vị

Mã số các danh sách

Tổng số danh sách

Hồ sơ

Tổng số

Hợp lệ

Không thích hợp lệ

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT (Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CCCD QUỐC GIA (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

LÃNH ĐẠO CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ (Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:-Như trên;- Lưu:Trung vai trung phong CCCD Quốc gia


……………………………(1) ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số:……../GXN-CCCD

GIẤYXÁC NHẬNSỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

............................................................................................................... (1), xác nhận:

Họ và tên:................................................................ ; Giới tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………../…………..

Nơi hay trú:........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Số CMND đã có cấp:

Do Công an............................................................. Cung cấp ngày………tháng………năm……………

Nay được cấp cho thẻ CCCD số:

Do Cục cảnh sát đăng ký, làm chủ cư trúvà dữ liệu giang sơn về người dân cấp ngày………..tháng…………năm………..

…….., ngày………tháng……..năm……… …………………(2) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị chức năng cấp giấy xác nhận.

(2): Ghi chức danh củangười gồm thẩm quyền cấp giấy xác nhận.

CÔNG AN ……… ……………………. ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số:………….

BÁOCÁOCÔNG TÁC CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN(Từngày………….đến ngày…………….)

Kính gửi:..................................................................................................................................

Phòng công an QLHC về TTXH…………………………báo cáo công tác cấp và cai quản CCCDnhư sau:

I.

Xem thêm: Xin Code Đọc Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản, Nhanh Chóng, Code Chuyển Số Thành Chữ Trong Excel

CP THẺ CCCD

- Tổng số hồ sơ đã làm cho thủ tục:.................................................................................................

- trong các số đó cấp mới:.............................. ,đổi thẻ CCCD:.......................................................... ,

cấp lại thẻ CCCD ....................................................................................................................

- Đã trả thẻ CCCD:...................................................................................................................

- Còn tồn:................................................................................................................................

- Số Phiếu thu nhận thông tin CCCD bàn giaocho tàng thư CCCD:……………………….., số không bàngiao:

II. QUẢN LÝ CCCD:

- tổ chức triển khai kiểm tra CCCD………………..đợt; số lượtngười vẫn kiểm tra.......................................

- Số bạn mang theo thẻ CCCD:................................................................... (tỷ lệ…………..%)

Qua chất vấn đã vạc hiện:

- Số thẻ CCCD bị hỏng:...................................

- Số người tiêu dùng thẻ CCCD của fan khác:………………………………………………...

- Số thẻ CCCD nghi đưa mạo:..........................

- Số bạn báo mất thẻ CCCD:.......................

- Trường đúng theo khác:........................................

Các trường hp cách xử trí qua kiểmtra:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............