Những con vật bằng tiếng anh

     

Bạn biết thương hiệu tiếng Anh của bao nhiêu loài động vật trên thực tiễn và đã vẫn muốn khám phá về sự thú vị ẩn chứa đằng sau mỗi cái brand name ấy. Cùng học tiếng Anh công dụng với shop chúng tôi để gồm thêm thiệt nhiều thông tin và bài học kinh nghiệm hữu ích bạn nhé! 

Tên giờ đồng hồ Anh những con vật dụng nuôi vào nhà 
Bạn đang xem: Những con vật bằng tiếng anh

*
Tên giờ Anh của những con vật dụng nuôi vào nhà

– Donkey /ˈdɒŋ.ki/ (UK) or /ˈdɑːŋ.ki/: con lừa– Duck /dʌk/: bé vịt– Goat /ɡəʊt/ (UK) or /ɡoʊt/ (US): nhỏ dê– Goose /ɡuːs/ or​ /ɡuːs/ : con ngỗng– Hen /hen/ or /hen/: con gà mái– Horse /hoːs/: nhỏ ngựa– Pig /piɡ/: bé lợn– Rabbit /ˈræb.ɪt/ or /ˈræb.ɪt/: bé thỏ– Sheep /ʃiːp/ or /ʃiːp/: nhỏ cừu– cát /kæt/ or /kæt/: mèo– Dog /dɒɡ/ or /dɑːɡ/: chó– Puppy /ˈpʌp.i/ or /ˈpʌp.i/: chó con– Turtle /ˈtɜː.təl/ or /ˈtɝː.t̬əl/ : rùa– Rooster /ˈruː.stər/ or /ˈruː.stɚ/: con gà trống 

Tên giờ Anh động vật hoang dã


*
Tên giờ đồng hồ Anh của động vật hoang dã hoang dã

– Zebra/ˈziː.brə/ => con ngữa vằn– Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổ– Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> kia giác– Elephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voi– Cheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo Gêpa– Lion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đực– Lioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cái– Hyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩu– Leopard /ˈlep.əd/ => báo– Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mã– Camel /’kæməl/ => lạc đà– Monkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉ– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Chimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinh– Gorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn bạn Gôrila– Antelope /´ænti¸loup/ => linh dương– Gnu /nuː/ => linh dương đầu bò– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Gazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen 

Từ vựng giờ Anh về các loại chim


*
Tên giờ Anh về các loài chim


Xem thêm: Các Dạng Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Lớp 7, Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Và Các Dạng Toán Thường Gặp

– Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> người yêu câu– Owl /aʊl/ => cú mèo– Eagle /ˈiː.gl/ => đại bàng– Falcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưng– Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kền– Crow /krəʊ/ => quạ– Sparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻ– Duck /dʌk/ => vịt– Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụt– Turkey /ˈtɜː.ki/ => kê tây– Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểu– Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiến– Parrot /ˈpær.ət/ => bé vẹt– Stork /stɔːk/ => cò– Swan /swɒn/ => thiên nga– Peacock /ˈpiː.kɒk/ => bé công (trống) 

Tên giờ Anh các loài chim quý


*
Tên tiếng Anh các loài chim quý

1. Owl – /aʊl/: Cú mèo2. Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng3. Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến4. Peacock – /ˈpiː.kɒk/: bé công (trống)5. Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ6. Heron – /ˈher.ən/: Diệc7. Swan – /swɒn/: Thiên nga8. Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng9. Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu10. Nest – /nest/: dòng tổ11. Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ12. Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt 

Tên giờ Anh động vật hoang dã sinh hoạt Châu Phi 

1. Zebra – /ˈziː.brə/: Con con ngữa vằn2. Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)3. Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)4. Hyena – /haɪˈiː.nə/: bé linh cẩu5. Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò6. Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó7. Rhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: nhỏ tê giác8. Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen9. Cheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa10. Elephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Von voi 

Chủ đề con vật biển cùng dưới nước


*
Tên giờ Anh của động vật hoang dã biển

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứa6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: một số loại cá voi nhỏ7. Squid – /skwɪd/: Mực ống8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá9. Seal – /siːl/: Chó biển10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô 

Từ vựng con vật trong tiếng Anh về các loài thú 

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mỹ5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: bé hải ly8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: con nhím9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi11. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm12. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa13. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong14. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: một số loại nhện lớn15. Parasites – /’pærəsaɪt/: ký kết sinh trùng16. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa17. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: bé muỗi18. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: bé gián19. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu20. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong 

Chủ đề động vật lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu3. Toad – /təʊd/: bé cóc4. Frog – /frɒg/: con ếch5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: mập long6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: tắc kè hoa8. Dragon – /ˈdræg.ən/: nhỏ rồng9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Tên giờ đồng hồ Anh những con vật gồm phiên âm mà lại lutra.vn việt nam vừa hỗ trợ ở trên sẽ giúp đỡ bạn học từ vựng một cách hối hả và hiệu quả, hiểu biết thêm được thật nhiều bài học kinh nghiệm và bạn sẽ là fan giàu vốn từ bỏ đấy.
Xem thêm: Nhạc Không Lời Sôi Đông Âu Mỹ, Top 36 Nhac Khong Loi Soi Dong Hay Nhất 2022

Lớp họcLớp học tiếng Anh đến trẻ mẫu mã giáo trường đoản cú 3-5 tuổiKhóa học tiếng Anh trẻ tiểu học từ 6-8 tuổiKhóa học tập tiếng Anh trẻ nhỏ tiểu học tập từ 8-11 tuổiKhóa học tiếng Anh THCSKhóa học tập tiếng Anh THPT