Nối Chuỗi Trong C++

     
Các khóa học qua video:Lập trình C Java C# SQL hệ thống PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Khóa học tập tham khảo:

1. Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 12-17 tuổi2. Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 18 tuổiNgôn ngữ lập trình C cung cấp cho họ khá nhiều hàm để xử lý hay thao tác làm việc với chuỗi. Những hàm này bạn có thể search thấy vào thư viện  (tương ứng với tập tin string.h trong folder INCLUDE đối với phiên bạn dạng BorlandC V3.1).Xin được nói lại, nhằm khai báo một chuỗi ta khai báo mảng cam kết tự một chiều, lấy một ví dụ câu lệnh char str<20>; sẽ tạo một chuỗi có tên str với kích thước tối nhiều là 20 ký tự. Còn nhằm khai báo một mảng chuỗi thì ta khai báo một mảng ký tự nhị chiều, chẳng hạn như câu lệnh char arrstr<10><25>; sẽ chế tạo một mảng tất cả 10 chuỗi với mỗi chuỗi bao gồm tối đa 25 ký kết tự.Một chuỗi "abc" chẳng hạn, thực ra sẽ sở hữu 4 cam kết tự "a", "b", "c", và cam kết tự chấm dứt chuỗi "". Ký tự "" ứng cùng với NULL.

Bạn đang xem: Nối chuỗi trong c++

Các cam kết tự đặc biệt thể hiện nay trong chuỗi:

\Gạch chéo ngược (xổ trái)"Nháy đôi (nháy kép)"Nháy đơn Newline (line feed) - Xuống dòng Carriage returnBackspace (Xóa lùi) Horizontal tab (Tab ngang)fForm feedaAlert (bell) (Phát tiếng kêu thông báo)vVertical tab (Tab dọc)?Question mark (dùng trong giao diện 3 chiều)nnnCharacter with octal value nnnxhhCharacter with hexadecimal value hh
Ba một số loại hàm gồm sẵn trong thư viện string.h:

các hàm mem thao tác với chuỗi cam kết tự tùy ý nhưng không liên quan đến ký tự rỗng;các hàm str thao tác với những chuỗi ký kết tự chấm dứt bằng null;các hàm strn thao tác cùng với chuỗi các ký tự không rỗng.

Dưới đây ta vẫn tìm hiểu các hàm cách xử lý chuỗi phổ biến trong ngôn từ C.

Xem thêm: Đoạn Văn Viết Đoạn Văn Về Lòng Biết Ơn Của Mỗi Chúng Ta, Viết Đoạn Văn Về Lòng Biết On

1. Strlen()

Hàm strlen() (string length) dùng để mang kích thước chuỗi (là số lượng ký kết tự của chuỗi). Kích thước của chuỗi thường được dùng trong các vòng lặp đem từng ký kết tự của chuỗi. Cú pháp của hàm là:strlen(str);, trong đó, str có thể là 1 trong những biến chuỗi hoặc một hằng chuỗi thì cũng phần nhiều được chấp nhận.Chương trình dưới đây hiển thị ngôn từ của một chuỗi trong số ấy giữa các ký từ được đặt thêm một ký kết tự "*":#includestdio.h>#includeconio.h>#includestring.h>main() char str<10> = "lutra.vn"; int i; /* tróc nã xut và hin th tng cam kết t ca chui */ for(i = 0; istrlen(str); i++) printf("%c * ", str); return 0;Kết trái của công tác trên được minh họa như sau:

V * 1 * S * t * u * d * y *

2. Strcpy()

Hàm strcpy() (string copy) dùng làm gán chuỗi cho chuỗi.Ngôn ngữ C không chất nhận được ta gán trực tiếp chuỗi mang lại chuỗi thông qua toán tử gán (=) bởi vì chuỗi là mảng ký kết tự.

Xem thêm: Lập Tài Khoản Google Tren Dien Thoai, Cách Đăng Ký Tài Khoản Google Đơn Giản

Vày vậy, ta rất cần phải sử dụng hàm strcpy(). Hàm này có cú pháp như sau:strcpy(str1, str2);, trong đó, str1 và str2 đều rất có thể là những biến chuỗi hoặc hằng chuỗi.Hàm strcpy() sẽ gán cực hiếm của chuỗi str2 cho chuỗi str1, đôi khi hàm trả về chuỗi str1.Đoạn mã sau trên đây minh họa việc sử dụng hàm strcpy(). Nó biến hóa tên của một khách hàng sạn và hiển thị thương hiệu mới.#includestdio.h>#includeconio.h>#includestring.h>main() char tenkhachsan1<15> = "BLUE Hotel"; char tenkhachsan2<15> = "GREEN Hotel"; printf("Ten cu cua khach san la "%s" ", tenkhachsan1); /* tiến hành gắng đi tên ca khách hàng sn */ strcpy(tenkhachsan1, tenkhachsan2); /* sau đó hin th tên mi */ printf("Sau khi doi, khach san teo ten la "%s" ", tenkhachsan2); return 0;

3. Strcat()

Hàm strcat() (string concatenate) được sử dụng để nối nhì chuỗi vào nhau. Cú pháp của hàm là:

strcat(str1, str2);Hàm sẽ thực hiện nối chuỗi str2 vào sau cùng chuỗi str1 và trả về câu chữ của chuỗi str1 sau thời điểm nối.Chương trình sau đây nhận vào họ, đệm và tên, sau đó nối chúng với nhau với hiển thị ra chúng ta tên đầy đủ.#includestdio.h>#includeconio.h>#includestring.h>main() char ho<10>; //h char dem<15>; //đm char ten<10>; //tên char hovaten<35>=""; printf(" Moi nhap ho: "); /* nhp h */ gets(ho); /* tiến hành ni h cùng chui cha h và tên */ strcat(hovaten, ho); printf(" Nhap vao dem: "); /* nhp đm */ gets(dem); /* đưa thêm du cách */ strcat(hovaten, " "); /* ri đưa đm vào */ strcat(hovaten, dem); printf(" Xin moi nhap ten cua ban: "); /* cui thuộc nhp vào tên*/ gets(ten); strcat(hovaten, " "); /* ri đưa thương hiệu vào */ strcart(hovaten, ten); /* cùng hin th ra màn hình hiển thị h với tên đy đ */ printf(" Ho va ten cua ban la: "%s"", hovaten); return 0;

4. Strchr()

Hàm strchr() (string character) dùng để làm tìm kiếm ký tự vào chuỗi. Cú pháp của hàm là:

strchr(str, chr);, trong đó, chr có thể là một biến ký tự hoặc một hằng ký tự những được.Quy cách buổi giao lưu của hàm này là nó đang tìm xem vào chuỗi str tất cả ký từ chr giỏi không, nếu bao gồm thì hàm trả về chuỗi bắt đầu từ bỏ vị trí thứ nhất tìm thấy ký kết tự chr cho cho đến khi xong chuỗi str, trái lại thì hàm trả về NULL.Chương trình sau đây xác định liệu ký kết tự "a" có xuất hiện trong tên hai thành phố hay không.#includestdio.h>#includeconio.h>#includestring.h>main() char str1<15> = "Ha Noi"; char str2<30> = "Thanh pho Ho chi Minh"; char chr = 'a'; clrscr(); /* nếu khác NULL tc là search thy chr trong str1 */ if(strchr(str1, chr) != NULL) /* thì in ra ra thông báo có xut hin */ printf(" '%c' co xuat hien vào chuoi "%s" ",chr,str1); else /* nếu không thì thông báo không xut hin */ printf(" '%c' khong xuat hien trong chuoi "%s" ",chr,str1); /* kim tra xem 'a' gồm nm vào chui th nhị không */ if(strchr(str2, chr) != NULL) printf(" '%c' xuat hien vào "%s" ",chr,str2); else printf(" '%c' khong xuat hien trong "%s" ",chr,str2); return 0;

5. Strstr()

Hàm strstr() (string string) dùng để làm tìm kiếm chuỗi trong chuỗi. Cú pháp của hàm là: