Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc 2

     

Hướng dẫn viết lịch trình giải phương trình bậc 2 bằng Pascal, giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0 bởi Pascal. Mời những em thuộc theo dõi bài xích học sau đây do thầy cô trường trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn nhé.

Bạn đang xem: Viết chương trình giải phương trình bậc 2


Viết lịch trình giải phương trình bậc 2 bằng Pascal

Bài tập: Viết công tác giải phương trình bậc 2 (ax2+ bx + c =0) cùng với a b c nhập vào trường đoản cú bàn phím

*

Chú ý: Thuật toán trên ko xét các trường vừa lòng a, b, c bởi 0 như code làm việc dưới, code thì không thiếu hơn.


Giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0 bằng Pascal

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;

Uses CRT; Su dung thu vien CRT

Var a,b,c,D,x,x1,x2: real;

Begin

Clrscr; xoa man hình, neu khong USES CRT thi lenh ni se bi bao loi

Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC II: ‘);

Writeln(‘——————————————-‘);

Write(‘Nhap he so a=’); readln(a); Viet thong bao nhap a vaf cho nhap he so a vao tu ban phim

Write(‘Nhap he so b=’); readln(b); Viet thong bao nhap b vaf mang đến nhap he so b vao tu ban phim

Write(‘Nhap he so c=’); readln(c); Viet thong bao nhap c vaf mang đến nhap he so c vao tu ban phim

If a=0 then

If b=0 then

If c=0 then

Writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’) a=0, b=0, c=0

Else Writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’) a=0, b=0, c0

Else Writeln(‘Phuong trinh teo mot nghiem: x=’,-c/b: 4: 2) a=0, b0

Else a 0

Begin

D:=b*b-4*a*c;

If D=0 then Writeln(‘Phuong trinh teo nghiem kep: x=’,-b/(2*a): 4: 2) Delta =0

Else

If D0}

Begin

x1:=(-b-sqrt(D))/(2*a);

x2:=(-b+sqrt(D))/(2*a);

Writeln(‘Phuong trinh co 2 nghiem la x1= ‘,x1:4:2 ,’ va x2= ‘,x2:4:2);

End;

End;

Readln Truoc END. Thi khong can dau ;

End.


*
Giải phương trình bậc 2 ax^2+bx+c=0 bằng Pascal

Video trả lời giải phương trình bậc 2 bằng Pascal

Các em hoàn toàn có thể xem video clip hướng dẫn viết công tác giải phương trình bậc hai bằng Pascal:

16 bài xích tập Pascal cơ bạn dạng có lời giải

16 bài xích tập Pascal cơ phiên bản có lời giải để giúp đỡ các em học sinh làm quen với củng thế kiến thức, từ kia làm bài xích kiểm tra, bài bác thi môn Tin học hiệu quả.


Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình hiển thị diện tích với chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH và CHU VI HINH CHU NHAT:’);

Writeln(‘————————————————————–‘);

Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);

Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);

s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2);

Readln;

End.

Bài 2: Nhập vào nửa đường kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích với chu vi của nó.

Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:’);

Writeln(‘——————————————————‘);

Write (‘Nhap ban gớm R=’); readln(r);

dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh tron la:’,cv:6:2);

Readln;

End.

Bài 3: Tính tam giác: Nhập vào bố số a,b,c bất kì. Kiểm soát xem nó có thể là độ dài ba cạnh xuất xắc không, còn nếu như không thì in ra screen ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;

Uses crt;

Var a,b,c,s,p: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);

Writeln(‘———————————‘);

Write(‘nhap a =’);readln(a);

Write (‘nhap b =’);readln(b);

Write(‘nhap c =’);readln(c);

If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then

Begin

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2);

Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);

End

Else

Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la tía canh cua tam giac’);

Readln;

End.

Xem thêm: Soạn Luyện Tập Lập Luận Chứng Minh " Lớp 7 Hay Nhất, Soạn Bài Luyện Tập Lập Luận Chứng Minh

Bài 4: Viết lịch trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;

Var a,b,x:real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0’);

Writeln(‘————————————————————‘);

Write (‘Nhap a= ‘); readln(a);

Write (‘Nhap b= ‘);readln(b);

If(a=0) then

If(b=0) then Writeln(‘ Phuong trinh co vo so nghiem’) Else

writeln(‘ Phuong tring vo nghiem’)

Else

Writeln(‘Phuong trinh teo nghiem x=’,-b/a:4:2); Readln;

End.

Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0’);

Writeln(‘———————————————————————-‘);

Write(‘nhap a=’);readln(a);

Write(‘nhap b=’);readln(b);

If a0 then

If a>0 then Writeln(‘Bat phuong trinh teo nghiem: x>=’,-b/a:4:2) Else Writeln(‘Bat phuong trinh co nghiem: x=0 then Writeln(‘Bat phuong trinh teo vo so nghiem’) Else writeln(‘Bat phuong trinh vo nghiem’);Readln;

End.

Bài 6: Viết lịch trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;

Uses crt;

Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;

Begin

Writeln (‘GIAI PHUONG TRINH BAC II:’); Writeln(‘——————————————-‘);

Write (‘Nhap he so a=’);readln(a);

Write (‘Nhap he so b=’);readln(b); Write(‘Nhap he so c=’);readln(c);

If a=0 then

If b=0 then

If c=0 then Writeln (‘Phuong trinh teo vo so nghiem’) Else Writeln (‘Phuong trinh vo nghiem’)

Else Writeln (‘Phuong trinh teo mot nghiem: x=’,-c/b:4:2)

Else

Begin

d:=b*b-4*a*c;

If d=0 then

Writeln(‘Phuong trinh co nghiem kep: x=’,-b/(2*a):4:2) Else

If dmax then max:=b; If d>max then max:=d;

Writeln (‘So lon nhat la:’,max:4:2); Readln;

Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím).

Program TIM_SO_NHO_NHAT;

Uses crt;

Var a,b,c,d,min:real; Begin

Clrscr;

Writeln (‘TIM SO NHO NHAT trong BON SO A, B, C, D’);

End.

Writeln (‘—————————————————————‘);

Write (‘Nhap a=’); Readln(a);

Write (‘Nhap b=’); Readln(b);

Write (‘Nhap c=’); Readln(c);

Write (‘Nhap d=’); Readln(d); min:=a;

If br then Writeln(‘Diem A phái nam ngoai duong tron’) Else Writeln(‘Diem A phái mạnh trong duong tron’);

End.

Readln;

Bài 12: Tính xy (Với x, y là số thực). Program X_LUYTHUA_Y;

Uses crt;

Var x,y,z:real; Begin

Writeln(‘TINH X LUY thua trận Y:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap x = ‘); readln(x); Write(‘nhap y = ‘); readln(y);

If x>=0 then

Begin

Else

End

z:=exp(y*ln(x)); Writeln(‘x ^ y = ‘,z:4:2);

End.

Writeln(‘Khong tinh duoc do x la so am’); Readln;

Bài 13: Tính n!

Program TINH_N_GIAI_THUA; Uses crt;

Var i,n,gt:integer;

Begin

End.

Clrscr;

Writeln(‘ TINH N GIAI THUA:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap n =’); readln(n);

gt:=1;

For i:=1 to lớn n vì chưng gt:=gt*i; Writeln(n, ‘!= ‘,gt);

Readln;

Bài 14: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Program TINH_X_LUY_THUA_N;

Uses crt;

Var i,n,x:integer;

lt:real;

Begin

End.

Writeln(‘ TINH X LUY chiến bại Y:’); Writeln(‘———————————-‘); Write(‘Nhap x =’); readln(x); Write(‘Nhap n =’); readln(n);

lt:=1;

For i:=1 to n vị lt:=lt*x;

Writeln(x, ‘^’,n,’ = ‘,lt:4:2); Readln;

End

Bài 15: Nhập vào một vài nguyên ko âm, kiểm soát xem nó có phải là số nguyên tố tốt không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt;

Var i,n: integer; Begin

Clrscr;

Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————————-‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then

Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’)

Else

Begin

End;

i:=1; Repeat

i:= i+1;

Until (n gian lận i= 0) or (i*i>n);

If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’)

Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’);

End.

Xem thêm: Giá Thay Màn Hình Samsung A12 Giá Bao Nhiêu, Giá Thay Màn Hình Galaxy A12

Readln;

Bài 16: In ra những số nguyên tố nhỏ dại hơn hoặc bởi N (N là số nguyên không âm được nhập từ bỏ bàn phím).